corbama-brut
This action may take several minutes for large corpora, please wait.

Word list

Corpus: corbama-brut
Total number of items: 2597
Total frequency: 14138
Page
doc.author_name document frequency
1 UNDEF 5649
2 Sidibe, Tumani Yalam 630
3 Konta, Mahamadu 325
4 Jara, Dɔkala Yusufu 259
5 Dukure, Badama 256
6 Touré, Seydou 218
7 Ture, Basiriki 189
8 Kante, Amadu Gaɲi 165
9 Mariko, Yaya 120
10 Jalo, Isa 113
11 Kɔnta, Mahamadu 113
12 Konate, Boukary 107
13 Fane, Yusufu F. 102
14 Jara, Dɔkala Yusufu 83
15 Kɔnta, Mahamadu 60
16 Sangare, Bakari 60
17 Sidibe, Burama 51
18 Jara, Mamadu 50
19 Konate, Hamidu 45
20 Kulubali, Basiru 39
21 Kulubali, Bubakari 39
22 Ismaïla Samba Traoré 37
23 Jara, Dirisa Bakari 36
24 Sise, Daramani 36
25 Tarawele, Daramani (Daramane) 35
26 Balo, Faraban 34
27 Sise, Mamadu Yusufu 34
28 Jara, Alihaji Modibo 32
29 So, Shɛki Madu 32
30 Kulubali, Amidu 31
31 Tarawele, Gonba 30
32 Jara, Ibarahima Baba 29
33 Kumarɛ, Siyaka 29
34 Jalo, Yusufu 29
35 Jara, Soyibajan 28
36 Danbɛlɛ, Bakari 26
37 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Moriba 25
38 Dukure, Badama|Kulubali, Moriba 22
39 Kɔnɛ, Mɔhamɛdi 20
40 Kane, Sumana 20
41 Ture, Seyidu 20
42 Dunbiya, Siyaka 20
43 Sangare, Adama Dawuda 19
44 Dawo, Dawuda Mace 19
45 Sangare, Cɛkɔrɔ 19
46 Tarawele, Asani 18
47 Jara, Banba 18
48 Dukure, Badama|Dunbiya, Solomani 18
49 Jara, Mamadu Nyama 18
50 Kulibali, Adama Jokolo 17
51 Berete, Berema 17
52 Dukure, Badama|Lamu, Alayi 17
53 Keyita, Dawuda Moriba 17
54 Dunbuya, Amadu Tanba 17
55 Boukary Konate 17
56 Boli, Hamadi Aturu 16
57 Fɔnba, Dirisa N°1 16
58 Kulubali, Negeta 16
59 Kulubali, Mamadu 16
60 Tera, Jɔb 15
61 Keyita, Maman 15
62 Jakite, Yɔrɔ Mɛnkɔrɔ 15
63 Jara, Yaya 15
64 Keyita, Burema 15
65 Dukure, Badama|Togola, Salimu 14
66 Kulubali, Sumayilakɛ 14
67 Koyita, Mamutu 13
68 Fɔnba, Dirisa 1 13
69 Kulubali, Kasumu 13
70 Sunkara, Amadu 13
71 Sisoko, Mariyamumadi 13
72 Kulubali, Kamatigi 13
73 Jara, Bakari 13
74 Kante, Ibarahima 13
75 Kulubali, Musa 13
76 Tunkara, Seku 13
77 Kulubali, Solomani 12
78 Kulibali, Umu 12
79 Jara, Dɔkala Yusufu|Lamu, Alayi 11
80 Jara, Dɔkala Jusufu 11
81 Jara, Dɔkala Yusufu|Tunkara, Solomani Bobo 11
82 Boli, Pate/Patɛ 11
83 Kulubali, Wena 11
84 Kulubali, Moriba|Ture, Basiriki 11
85 Kumare, Saliya 11
86 Dunbiya, Seriba 11
87 Sidibe, Jituma Bala 11
88 Dolo, Amagire Ogobara 11
89 Jakite, Mamadu 11
90 Kamara, Abdulayi 11
91 Tarawele, Daramani 11
92 Tarawele, Mama 11
93 Danbele, Alu 10
94 Tulema, Hamidu 10
95 Tunkara, Solomani Bobo 10
96 Lamu, Alayi 10
97 Dukure, Badama 10
98 Konta, Mahamadu|Kulubali, Moriba 10
99 Tarawele, Basumana 10
100 Sise, Lamini 10
101 Kulubali, Fanta 10
102 Mayiga, Ismael 10
103 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Madiba 9
104 Jara, Dɔkala Yusufu|Jire, Dusu 9
105 Dunbuya, Yusufu|Jara, Dɔkala Yusufu 9
106 Kɔnɛ, Lamini 9
107 Kulubali, Zan 9
108 Dukure, Badama|Dunbiya, Burama 9
109 Kanɛ, Andere 9
110 Kante, Amadu Gaɲi|Watara, Suleyimani 9
111 Kulubali, Moriba 9
112 Kanɛ, Mari 9
113 Jara, Modibo 9
114 Tarawele, Sungalo 9
115 Tarawele, Musa 9
116 Kulubali, Danyɛli 9
117 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, Masa 8
118 Kɔnɛ, Alu 8
119 Dolo, Amagire Ogobara; Jara, Dɔkala Yusufu 8
120 Konta, Mahamadu|Lamu, Alayi 8
121 Sangare, Lasina 8
122 Fɔnba, Basiru 8
123 Dukure, Badama|Dunbuya, Yusufu 8
124 Fɔnba, Amari 8
125 Sangare, Modibo Baru 8
126 Kanɛ, Kaka 8
127 Jara, Adama 8
128 Danbele, Bakaribilen 8
129 Samakɛ, Yakuba 8
130 Kɔnɛ, Mohamɛdi 8
131 Fane, Yusufu 8
132 Sanɔgɔ, Mamadu 8
133 Kante, Amadu Gaɲi|Ture, Basiriki 8
134 Danbɛlɛ, ibɛrɛhima 8
135 Danbele, Yaya 8
136 Jaabi, Musa 8
137 Jara, Bakayi 8
138 Keyita, Danseni 8
139 Jara, Dɔkala Yusufu|Jara, Adama 7
140 Samakɛ, Dominiki 7
141 Kulubali, Ɲankile Solomani 7
142 Tunkara, Solomani Bobo; Jara, Dɔkala Yusufu 7
143 Kulubali, Bayi 7
144 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo 7
145 Danbele, Lamini 7
146 Jara, Fuseyini/Fuseni 7
147 Jara, Cɛmɔgɔ 7
148 Dukure, Badama|Tunkara, Solomani Bobo 7
149 Boli, Pate 7
150 Konate, Bafa 7
151 Jara, Abudaramani 7
152 Tarawele, Modibo 7
153 Mɛnta, Suleyimani 7
154 Fɔnba, Burulayi 7
155 Berete, Nanpe 7
156 Kɔnɛ, Bakari 7
157 Tarawele, Jibirili 7
158 Sidibe, Yusufu Jime 7
159 Jalo, Birama 7
160 Kulubali, Umaru 7
161 Balo, Modɛsi 6
162 Tarawele, Modibo Nama 6
163 Sogo, Amadu 6
164 Togola, Salimu 6
165 Kulubali, Nuhun/Nuhum Legaran 6
166 Kulubali, Daramani 6
167 Tunkara, Solomani Bobo|Ture, Basiriki 6
168 Dukure, Badama|Tarawele, Mohamɛdi 6
169 Konarɛ, Sɛku Umaru 6
170 Dukure, Badama|Kulubali, Bakari 6
171 Togola, Dirisa 6
172 Tarawele, Siyaka 6
173 Tarawele, Mamadu Nuhun 6
174 Jara, Mami 6
175 Watara, Suleyimani 6
176 Keta, Kaka 6
177 Danbele, Mukutari 6
178 Tarawele, Fanta 6
179 Kanɛ, Musa 6
180 Tarawele, Dawuda 6
181 Keyita, Gabukɔrɔ 6
182 Ture, Basiriki|Kante, Amadu Gaɲi 6
183 Si, Bubakari 6
184 Jara, Sanba 6
185 Sanɔgɔ, Sigino 6
186 Sidibe, Tumani Yalam|Sidibe, Tumani Yalam 6
187 Sidibe, Tumani Yalam|Sɛnpara, Mamadu Batumani 6
188 Sidi, Tuya 6
189 Tarawele, Duguna 6
190 Sako, Zan 6
191 Sako, Dotege 6
192 Berete, Salifu 6
193 Kulubali, Bakari 6
194 Kanute, Mamadu Lamini 6
195 Jakite, Siyaka 6
196 Jara, Mayisa 6
197 Dukure, Mamadu 6
198 Chan, Michelle|Heberger, Thomas 6
199 Jara, Umaru Ɲanankɔrɔ 6
200 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Dɛnba 5
201 Jara, Dɔkala Yusufu|Nafo, Fatumata 5
202 Kulubali, Bayi; Jara, Dɔkala Yusufu 5
203 Jara, Dɔkala Yusufu|Linari, Andere 5
204 Konta, Mahamadu|Ture, Berema 5
205 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Bayi 5
206 Kulubali, Moriba; Jara, Dɔkala Yusufu 5
207 Lamu, Alayi; Kɔnta, Mahamadu 5
208 Ture, Berema 5
209 Ture, Berehima 5
210 Sakɔ, Bayini/Bayeni 5
211 Dukure, Badama|Dukure, Badama|Tarawele, Modibo Nama|| 5
212 Dukure, Badama|Jumide, Adama 5
213 Darabo, Gawusu|Ture, Basiriki 5
214 Jara, Fuseyini 5
215 Lamu, Alayi|Ture, Basiriki 5
216 Tarawele, Salifudennin 5
217 Kulubali, Mɔrikɛ 5
218 Jara, Kɔnba 5
219 Samake, Nanse|Ture, Basiriki 5
220 Sali, Yoro 5
221 Katile, Ali 5
222 Kulubali, Abudu Kadiri 5
223 Kulubali, Adama 5
224 Kulubali, Musa Numukɛba 5
225 Kulubali, Isa 5
226 Jalo, Haji 5
227 Koyita, Burema 5
228 Tangara, Ya 5
229 Sidibe, Tumani Yalam|Jalo, Kankuba 5
230 Kulubali, Sanba 5
231 Jara, Siyaka 5
232 Sise, Mahamadu Lareya 5
233 Jara, Siyaka|Kulubali, Danyɛli 5
234 Kɔnɛ, Musa 5
235 Denba, Bankɔ|Sidibe, Tumani Yalam 5
236 Darabo, Gawusu 5
237 Kulubali, Usumani 5
238 Bari, Abdulayi 5
239 Wulale, Berema 4
240 Morilaka 4
241 Konta, Mahamadu|Sidibe, Masa 4
242 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, Kalifa 4
243 Tarawele, Alujan 4
244 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Mariyamu A. 4
245 Jara, Dɔkala Yusufu|Mayiga, Fatumata 4
246 Jara, Dɔkala Yusufu|Jalo, Amadu Umaru 4
247 Dunbiya, Burama|Jara, Dɔkala Yusufu 4
248 Dunbuya, Yusufu 4
249 Lamu, Alayi; Jara, Dɔkala Yusufu 4
250 Jara, Dɔkala yusufu 4
251 Jara, Dɔkala Yusuf 4
252 Jara, Dɔkala Yusufu|Togola, Salimu 4
253 Bajaga, Salimu|Jara, Dɔkala Yusufu 4
254 Konta, Mahamadu|Mayiga, Fatumata 4
255 Konta, Mahamadu|Kulubali, Bakari 4
256 Sogoba, Salifu 4
257 Dunbuya, Yusufu|Konta, Mahamadu 4
258 Berete, Adama 4
259 Dukure, Badama|Samakɛ, Ŋanze|Tarawele, Modibo Nama|| 4
260 Jara, Sɛbajan 4
261 Dolo, Amagire Ogobara|Dukure, Badama 4
262 Jara, Ɲofan 4
263 Jalo, Burama 4
264 Jara, Kolankɔrɔ Faransuwa 4
265 Dukure, Badama|Kaba, Mamadi 4
266 Jara, Shaka 4
267 Sidibe, Isaka 4
268 Konate, Aba 4
269 Jara, Fatumata 4
270 Konatɛ, Abu 4
271 Samake, Fasun Idirisa 4
272 Tarawele, Dirisa 4
273 Sogoba, Bala 4
274 Komagara, Jiki 4
275 Fɔnba, Zankɛ Ngolo 4
276 Tarawele, Janginɛ 4
277 Mangara, Makan 4
278 Kulubali, Ali 4
279 Jara, Jawɔyi 4
280 Dunbiya, Fantɔ 4
281 Kulubali, Fuseni 4
282 Hayidara, Mamadu Lamini 4
283 Danbele, Ibɛrɛhima 4
284 Danbele, Umaru 4
285 Danbele, Daramani 4
286 Keyita, Alasani 4
287 Tarawele, Muso 4
288 Balo, Bakari (Bakayi) 4
289 Jara, Bala 4
290 Jakite, Solomani 4
291 Sukuna, Mamayi|Tarawele, Usumani 4
292 Fane, Mamadu 4
293 Tarawele, Bakari 4
294 Senu, Idirisa 4
295 Jara, Zan Dosayi 4
296 Kalanbiri, Alɛkisi 4
297 Kantɛ, Solomani 4
298 Magiraga, Mahamadu 4
299 Tarawele, Bajan 4
300 Sidibe, Yaya 4
301 Kulubali, Fode 4
302 Jara, Cɛmɔgɔni|Jirɛ, Nunkolo 4
303 Sise, Seku 4
304 Gindo, Usmani 4
305 Dunbiya, Musa 4
306 Fɔnba, Daramani 4
307 Kulubali, Siratiki 4
308 Konate, Mamadu 4
309 Kulubali, Shaka 4
310 Danbɛlɛ, Banuhun 4
311 Tarawele, Jeja 4
312 Berete, Hamidu 4
313 Jara, Fatɔgɔma|Fofana, Awa 3
314 Jara, Adama|Konta, Mahamadu 3
315 Jara, Dɔkala Yusufu|Alimudu, L 3
316 Konta, Mahamadu|Sise, Amadu M 3
317 Jara, Dɔkala Yusufu|Kamisɔkɔ, Musa 3
318 Keyita, Madiba 3
319 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Amadu M 3
320 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Modibo Nama/Naman 3
321 Jabate, Fuseni|Jara, Dɔkala Yusufu 3
322 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Berema 3
323 Dunbiya, Solomani|Jara, Dɔkala Yusufu 3
324 Jara, Dɔkala Yusufu|Dunbiya, Burama 3
325 Tarawele, Joman 3
326 Tarawele, Modibo Nama; Kɔnta, Mahamadu 3
327 Dunbuya, Yusufu; Kɔnta, Mahamadu 3
328 Bari, Usumani 3
329 Kuyatɛ, Mansa Makan 3
330 Jara, Dɔkala Yusuf 3
331 Mayiga, Fatumata 3
332 Mayiga, Fatumata; Jara, Dɔkala Yusufu 3
333 Tarawele, Modibo Nama; Jara, Dɔkala Yusufu 3
334 Ture, Berema; Kɔnta, Mahamadu 3
335 Ture, Berehima; Jara, Dɔkala Yusufu 3
336 Bajaga, Salumu 3
337 Sidibe, Mansa bubu/Mansabubu 3
338 Dunbiya, Solomani 3
339 Konta, Mahamadu|Dolo, Amagire Ogobara 3
340 Janɛ, Sanba 3
341 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Solomani 3
342 Konta, Mahamadu|Ture, Berehima 3
343 Bajaga, Salimu|Dukure, Badama 3
344 Togola, Mamadu 3
345 Jalo, Madi Kaman/Kama 3
346 Tarawele, Gasitan Cɛkɔrɔba 3
347 Jara, Fabilen 3
348 Jalo, Sumayila 3
349 Togola, Salimu|Ture, Basiriki 3
350 Dunbiya, Solomani|Ture, Basiriki 3
351 Jara, Lasina 3
352 Dukure, Badama|Sisoko, Bande Musa 3
353 Ture, Basiriki|Sisoko, Bande Musa 3
354 Dukure, Badama|Jabate, Fuseni 3
355 Danbele, Fajala 3
356 Dukure, Badama|Jara, Base 3
357 Dukure, Badama|Diko, Gamɛri A. 3
358 Dolo, Amagire Ogobara|Ture, Basiriki 3
359 Kante, Amadu Gaɲi|Leplaideur, Marie-Agnès 3
360 Kante, Amadu Gaɲi|N'Guessan, Raphaül 3
361 Dukure, Badama|Dolo, Amagire Ogobara 3
362 Togola, Jinɛmusa 3
363 Jara, Jɛnɛba 3
364 Bangali, Abudulayi 3
365 Tarawele, Fasirimɛn Mace 3
366 Jara, Bancini Siriman Daa 3
367 Togola, Ɲofan 3
368 Labɛyi, Antuwani 3
369 Bangali, Daramani 3
370 Kulubali, Sidiki 3
371 Tarawele, Ali 3
372 Kulubali, Siriki 3
373 Samakɛ, Madu 3
374 Jiki, Komakara 3
375 Konɛ, Mohamɛdi 3
376 So, Ibarahima 3
377 Kulubali, Dirisa 3
378 Jakite, Kali 3
379 Samakɛ, Simeyɔn 3
380 Jara, Dawuda 3
381 Jara, Banjugu 3
382 Sidibe, Musa 3
383 Fɔnba, Dajigi 3
384 Konare, Madu 3
385 Ɲare, Hamadu|Tarawele, Mama 3
386 Magasuba, Fode 3
387 Kɔnɛ, Adama 3
388 Bagayoko, Mamadu 3
389 Kanɛ, Seriba 3
390 Sisoko, Mariyamadi (Sisɔkɔ) 3
391 Tarawele, Bafin 3
392 Sisoko, Mariyamadi 3
393 Tarawele, Seyidu 3
394 Sisɔkɔ, Saganti 3
395 Tarawele, Makan 3
396 Fɔnba, Musa 3
397 Sisogo, Baba 3
398 Dabo, Mani 3
399 Seni, Amɛdi Tijani 3
400 Sisoko, Mamadu 3
401 Kɔnɛ, Amadu 3
402 Jara, Isa 3
403 Balo, Bakari 3
404 Jara, Papa 3
405 Damɛlɛ, Bakari 3
406 amadu ganyi kantè 3
407 Banba, Namori 3
408 Sɔ, Usumani 3
409 Sidibe, Tumani Yalam|Sɔ, Usumani 3
410 Tumani Yalam Sidibe 3
411 Konate, Zumana 3
412 Kulubali, Abudulayi 3
413 Tuya Sidi 3
414 Jalo, Yusufu|Ture, Basiriki 3
415 Jalo, Yusufu|Sidibe, Tumani Yalam 3
416 Fane, Yusufu F.|Sidibe, Tumani Yalam 3
417 Sise, Amara 3
418 Jalo, Mamadu 3
419 Mayiga, Mahamani A. 3
420 Dunbiya, Siyaka|Sangare, Bakari 3
421 Kɔnɛ, Burama 3
422 Tuya, Sidi 3
423 Ture, Madu 3
424 Jara, Seku 3
425 Buware, Ŋolo A. 3
426 Tarawele, Mamadu 3
427 Jalo, Modibo 3
428 Dunbiya, Adama 3
429 Sangare, Mamadu 3
430 Kamara, Mamadu 3
431 Sogoba, Shaka 3
432 Diawara, Fatoumata 3
433 Bagayogo, Amadu|Dumbia, Mariyamu 3
434 Sisoko, Jeli Baaba 3
435 Kɔnta, Mahamadu|Kulibali, Adama Jokolo 2
436 Damɛlɛ, Yaya 2
437 Ag Doho, Sidalamini 2
438 Hageman, Teyo 2
439 Jalo, Modibo Adulu 2
440 Konate, Musa 2
441 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbele/Danbɛlɛ/Denbele, Isa 2
442 Jara, Dɔkala Yusufu|Si, Mamadu 2
443 Konta, Mahamadu|Wage, Sidi Yaya 2
444 Jara, Dɔkala Yusufu|Kamara, Isa 2
445 Duge, Wɛnsan 2
446 Jara, Dɔkala Yusufu|Cɛrɔ, Bubakari 2
447 Alimudu, L|Konta, Mahamadu 2
448 Jara, Dɔkala Yusufu|Wage, Sidi Yaya 2
449 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Sɛki M. 2
450 Konta, Mahamadu|Nafo, Fatumata 2
451 Konta, Mahamadu|Jakite, Kalifa 2
452 Keyita, Madiba|Konta, Mahamadu 2
453 Jara, Dɔkala Yusufu|Ba, Uka 2
454 Jara, Dɔkala Yusufu|Saya, Mulayi 2
455 Konta, Mahamadu|Sidibe, M. 2
456 Sidibe, Seyidu 2
457 Jara, Alu Jɛnfa 2
458 Konta, Mahamadu|Jire, Dusu 2
459 Konta, Mahamadu|Tarawele, C. M. 2
460 Konta, Mahamadu|Kulubali, Dɛnba 2
461 Konta, Mahamadu|Tarawele, Mariyamu A. 2
462 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Mahamadu B. 2
463 Alimudu, L|Jara, Dɔkala Yusufu 2
464 Konta, Mahamadu|Konta, Mahamadu 2
465 Kamisɔkɔ, Musa|Konta, Mahamadu 2
466 Kulubali, Moriba|Jara, Dɔkala Yusufu 2
467 Wage, Sidi Yaya 2
468 Wage, Sidi Yaya; Jara, Dɔkala Yusufu 2
469 Sise, Amadu M. 2
470 Sise, Amadu M.; Jara, Dɔkala Yusufu 2
471 Kulubali, Sori Ibarahimu 2
472 Dunbiya, Yusufu 2
473 Togola, Salimu; Kɔnta, Mahamadu 2
474 Jara, Dɔkala Yusufu|Dunbuya, Yusufu 2
475 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Yusufu 2
476 Jalo, Sɛki Umaru|Jara, Dɔkala Yusufu 2
477 Ja, Seku Amadu 2
478 Ja, Seku Amadu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
479 Keyita, Madiba; Jara, Dɔkala Yusufu 2
480 Jara, Dɔkala Yusufu|Zayinabi, Mohamɛdi 2
481 Jara, Dɔkala Yusufu|Bineta, Mamadu 2
482 Dolo, Amagire Ogobara|Konta, Mahamadu 2
483 Jara, Dɔkala Yusufu|Aliyu, Dawuda 2
484 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Fuseyini 2
485 Tangara, Bukari 2
486 Jalo, Amadu Umaru|Konta, Mahamadu 2
487 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Daramani 2
488 Balo, Baa Yaya 2
489 Jara, Dɔkala Yusufu|Jara, Lasina 2
490 Konta, Mahamadu|Gasama, Musa 2
491 Watara, Yusufu Ali 2
492 Dolo, Amagire Ogobara|Jara, Dɔkala Yusufu 2
493 Jara, Dɔkala Yusufu|Jabate, Fuseni 2
494 Jalo, Amadu Umaru|Jara, Dɔkala Yusufu 2
495 Dunbiya, Berema 2
496 Jara, Dɔkala Yusufu|Diko, Gamɛri A. 2
497 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Bakari 2
498 Jara, Dɔtinan 2
499 Tarawele, Burama 2
500 Kulubali, Moriba; Kɔnta, Mahamadu 2
501 Nuwiligibɛto, Fɛrinan 2
502 Jara, Dɔkala Jusufu 2
503 Mariko, yaya 2
504 Bajaga, Salimu 2
505 Bajaga, Salimu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
506 Sila, Bubakari 2
507 Gasama, Musa 2
508 Kulibali, Bayi 2
509 Kulibali, Bayi; Kɔnta, Mahamadu 2
510 Tangara, Madu 2
511 Boli, Patɛ 2
512 Ture, Berema; Jara, Dɔkala Yusufu 2
513 Togola, Salimu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
514 Tunkara, Solomani Bobo; Kɔnta, Mahamadu 2
515 Bajaga, Salumu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
516 Wijinyinu, Fiyakiri 2
517 Wijinyinu, Fiyakiri; Jara, Dɔkala Yusufu 2
518 Jara, Ibarahima Da Mɔnzɔn 2
519 Dolo, Amagire Ogobara; Kɔnta, Mahamadu 2
520 Jara, Dokala Yusufu 2
521 Tarawele, Mohamɛdi 2
522 Diko, Gamɛri A. 2
523 Dunbuya, Solomani 2
524 Dunbuya, Solomani; Kɔnta, Mahamadu 2
525 Dukure, Badamu 2
526 Bajaga, S. 2
527 Bajaga, S.; Kɔnta, Mahamadu 2
528 Mariko, Umaru 2
529 Konta, Mahamadu|Togola, Salimu 2
530 Dukure, Badama|Jawara, Sɛkina 2
531 Jara, Dɔkala Yusufu|Dolo, Amagire Ogobara 2
532 Tarawele, Ba Gasitɔn|Tarawele, Dawuda Bugu 2
533 Jabate, Fuseni|Konta, Mahamadu 2
534 Dunbiya, Burama|Konta, Mahamadu 2
535 Dukure, Badama|Kulubali, Bayi 2
536 Kumarɛ, Kɛlifa/Kɛfa 2
537 Jalo, Mamutu 2
538 Jakite, Seku 2
539 Dunbiya, Solomani|Konta, Mahamadu 2
540 Konare, Abudu Burama 2
541 Konta, Mahamadu|Jara, Lasina 2
542 Koyita, Mɔrikɛ 2
543 Samakɛ, Seku 2
544 Dukure, Badama|Bajaga, Salimu/Salimu/Salumu/Salimi 2
545 Daɲɔ, Jarakala Hawa 2
546 Dukure, Badama|Mayiga, Fatumata 2
547 Dukure, Badama|Dunbiya, Burama/Burema 2
548 Ture, Basiriki|Kulubali, Bakari 2
549 Dukure, Badama|Ja, Sɛku Amadu 2
550 Dukure, Badama|Bajaga, Salimu 2
551 Dunbuya, Yusufu|Ture, Basiriki 2
552 Dukure, Badama|Kulubali, Bubakari 2
553 Kumarɛ, Binan 2
554 Ture, Basiriki|Konate, Omaru/Umaru 2
555 Ture, Basiriki|Bajaga, Salimu 2
556 Sakɔ, Bayini 2
557 Jara, Fuseyini|Togola, Sunkalo|Tarawele, Modibo Nama|| 2
558 Dukure, Badama|Togola, Sunkalo|Tarawele, Modibo Nama|| 2
559 Ture, Basiriki|Tarawele, Modibo Nama/Naman 2
560 Buware, Kasumu/Kasimu 2
561 Kaba, Mamadi|Ture, Basiriki 2
562 Jara, Mamadu|Ture, Basiriki 2
563 Fɔnba, Seyidu 2
564 Bacili, Sori 2
565 Jara, Karimu 2
566 Ture, Basiriki|Jara, Madu 2
567 Ture, Berehima|Dukure, Badama 2
568 Kanɛ, Zaki 2
569 Mariko, Mamadu 2
570 Dukure, Badama|Tarawele, M. 2
571 Dunbiya, Solomani|Dukure, Badama 2
572 Jara, Usumani 2
573 Dukure, Badama|Tarawele, Modibo Nama 2
574 Diko, Gamɛri A.|Dukure, Badama 2
575 Tarawele, Piyɛri 2
576 Dukure, Badama|Ture, Basiriki 2
577 Sisoko, Saganti 2
578 Williams, Denise|Kante, Amadu Gaɲi 2
579 Togola, Laseni 2
580 Dukure, Badama|Tita, Zan Piyɛri 2
581 Dukure, Badama|Jimide, Adama 2
582 Dukure, Badama|Samake, Nanse 2
583 Jara, Madujan 2
584 Jara, Cɛsama 2
585 Ture, Basiriki|Dolo, Amagire Ogobara 2
586 Ture, Basiriki|Ɲani, Umaru 2
587 Samake, Yakuba 2
588 Sanogo, Usumani 2
589 Kante, Amadu Gaɲi|Williams, Denise 2
590 Kante, Amadu Gaɲi|Ibbo Daddy, Abdoulaye 2
591 Ture, Basiriki| 2
592 Dukure, Badama|Diko, Mohamɛdi 2
593 Jara, NFabile ko Jo 2
594 Dukure, Badama|Ɲani, Umaru 2
595 Jara, Senu 2
596 Tarawele, Piyɛrɛ Famusa 2
597 Kante, Amadu Gaɲi|Badou, Jerome Adjakou 2
598 Tarawele, Ɲamankolo 2
599 Kante, Amadu Gaɲi|Tase, Ecɛni 2
600 Jara, Saliya 2
601 Jara, Kemɛseri 2
602 Dumuya, Mameri 2
603 Togola, Yaya Dugutigi 2
604 Jara, Madu 2
605 Bangati, Abudalayi 2
606 Kulubali, Majan Sumayilakɛ 2
607 Tarawele, Abudulayi 2
608 Wulale, NBaba 2
609 Sangare, Seku 2
610 Jara, Mamadu Suleyimani 2
611 Tarawele, Gasitan 2
612 Mariko, Adama 2
613 Samake, Nanse 2
614 Jara, Arafayɛli Balaba 2
615 Kulubali, Siyaka 2
616 Samakɛ, Mudi 2
617 Kulibali, Sidiki 2
618 Kulubali, Nci 2
619 Ture, Sayidul Wahabu 2
620 Buware, Saka 2
621 Ture, Mamadu 2
622 Jara, Mufa 2
623 Keyita, Solomani 2
624 Kulibali, Npɔlɔn Fanse 2
625 Kamara, Baba 2
626 Jara, Sedu 2
627 Tarawele, Fatumata 2
628 Kamara, Usumani 2
629 Jara, Bakari Bilen 2
630 Berete, Mɔhamɛdi 2
631 Fɔnba, Burama 2
632 Jara, Bubakari 2
633 Bari, Solomani 2
634 Kaba, Numuso 2
635 Jara, Amadu 2
636 Fofana, Awa 2
637 Jara, Aminata 2
638 Jalo, Habi 2
639 Jabagate, Dawuda 2
640 Dunbiya, Salimata 2
641 Watara, Piyo Amadu 2
642 Sunkara, Amadu 2 2
643 Sanpana, Kɔkɛ 2
644 Konate, Mamari 2
645 Male, Yaya 2
646 Mara, Mamadu 2
647 Dumuya, Adama 2
648 Kulubali, Dawuda 2
649 Erene, Mari 2
650 Tarawele, Kadagi 2
651 Tarawele, Shita|Kulubali, Sali 2
652 Tarawele, Jara 2
653 Kulubai, Bubakari 2
654 Sangare, Mɛnɛ 2
655 Jara, Mari 2
656 Senpara, Mariyama 2
657 Kulubali, Yaya 2
658 Konate, Kɛfa 2
659 Jara, Amadu Daa 2
660 Keyita, Berema 2
661 Jara, Siriman Daa 2
662 Tarawele, Madu 2
663 Bagayɔkɔ, Fajinba Baru 2
664 Jawara, Sidi 2
665 Sisoko, Sada 2
666 Sidibe, Yakuba 2
667 Jara, Mamari 2
668 Kane, Musa 2
669 Ture, Musa 2
670 Jakite, Bala 2
671 Jara, Sumɛyila 2
672 Konate, Madu 2
673 Bari, Hamma 2
674 Jara, Buku 2
675 Kane, Suruku 2
676 Wedarawogo, Amade 2
677 Kulubali, Biji 2
678 Sisɔkɔ, Sega 2
679 Kɔnɛ, Sedu 2
680 Tarawele, Lalama 2
681 Jakite, Bakaba 2
682 Danbele, Adama 2
683 Jawara, Bubakari 2
684 Tarawele, Banjugu 2
685 Jara, Abudulayi 2
686 Jara, Umaru 2
687 Kumare, Mamadu 2
688 Juaza, Adama 2
689 Sangala, Dawidi 2
690 Sumare, Lasana 2
691 Sidibe, Mamadi 2
692 Dawo, Bakari 2
693 Ba, Hama 2
694 Kulubali, Baba 2
695 Kamara, Fanta 2
696 Kamara, Ahamɛdi Tijani 2
697 Fofana, Laji 2
698 Sogodògò, Alimusitafa 2
699 Kɔnɛ, Yusufu 2
700 Sanɔgɔ, Dulayi 2
701 Tunkara, Faganda|Jara, Baba 2
702 Tarawele, Mulayi|Jara, Baba 2
703 Tarawele, Sayofilifɛn 2
704 Dunbiya, Npɛnɛ Buguse 2
705 Tarawele, Seku Umaru 2
706 Dante, Sidi 2
707 Kulubali, Modibo 2
708 Mayiga, Bulkadèri 2
709 Sidibe, Jitumu Bala 2
710 Dunbiya, Sidiki 2
711 Tereta, Mohamɛdi| 2
712 Fane, Yusufu F.| 2
713 Kulibali, Adama 2
714 Sidibe, Tumani Yalam|Kulibali, Cɛnan 2
715 Fane, Yusufu F.|Jalo, Kankuba 2
716 Fane, Yusufu F.|Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
717 |Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
718 Watara, Famedi Misa|Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
719 Sidibe, Tumani Yalam|Jakite, Abubakari Sori 2
720 Jakite, Amadu 2
721 Boli, Musa|Sidibe, Tumani Yalam 2
722 Jara, Sunkalo 2
723 Watara, Karamogo Sibiri 2
724 Tarawele, Mahamadu 2
725 Jalo, Yusufu|Sidibe, Yusufu Jime 2
726 Kulubali, Fatumata|Sangare, Bakari 2
727 Keyita, Daramani 2
728 Mariko, Nji 2
729 Dani, Tɔntɔn 2
730 Keyita, Mamadi 2
731 Tarawele, Adama 2
732 Bankali, Daramani 2
733 Kulubali, Yakuba 2
734 Yatara, Isa 2
735 Bangali, Yakuba 2
736 Dunbiya, Mamadu 2
737 Sidibe, Tumani Yalam|Kɔnɛ, Burama 2
738 Jara, Yakuba 2
739 Kɔnɛ, Yakuba 2
740 Samake, Dawuda Jinɛmusa 2
741 Jalo, Daɲɛli 2
742 Sakɔ, Zan 2
743 Dunbiya, Fabu 2
744 Kante, Sitan 2
745 Samakɛ, Zan 2
746 Danbɛlɛ, Adama 2
747 Dukure, Asanatu 2
748 Sangare, Bubakari 2
749 Tarawele, Isa 2
750 Jara, Mamutu 2
751 Jalo, Abdulayi 2
752 Jara, Sidiki 2
753 Jalo, Amadu 2
754 Kamara, Umaru 2
755 Tangara, Seku 2
756 Dansoko, Mama 2
757 Samakɛ, Sidi Lamini 2
758 Keyita, Bakari 2
759 Jakite, Fuseni 2
760 Suntura, Bubakari 2
761 Daramɛ, Mamadu 2
762 Kangama, Falenge 2
763 Kulibali, Dawuda 2
764 Sangare, Dawuda 2
765 Tarawele, Jaturu 2
766 Kulubali, Can 2
767 Koyita, Jibirili 2
768 Kulubali, Ishaka 2
769 Tal, Laji Omaru 2
770 Kɔnɛ, Modibo Mamadu 2
771 Jarasuba, Caka 2
772 Jabatɛ, Jeli Jafe 2
773 Jara, Awa 2
774 Bambéra, Taïrou 2
775 Traoré, Rokia 2
776 Koïté, Habib 2
777 Keita, Salif 2
778 Kulibali, Mamadu 2
779 Cèman Sangare 1
780 Baba Fane, forgeron originaire de Joro (région de Ségou), Cèman Sangare, commerçant originaire de Murudiya et Ba Sisòkò, commerçant originaire de Segu 1
781 Banbera, Tayiru 1
782 Téra, Kalilou 1
783 Tarawele, Dramane 1
784 Susɔkɔ, Jeli Baba 1
785 Tumani Yalam SIDIBE 1
786 Sar, Mamadu 1
787 Jara, Usman 1
788 Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb| 1
789 Ɲare, Sanba 1
790 Kulibali, Basiru 1
791 Kulibali, Adama Jokolo|Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb 1
792 Dunbiya, Mori Musa 1
793 Sise, Jelika 1
794 Samake, Kasimu 1
795 Fofana, Hawa 1
796 Jara, Nan 1
797 Jara, Mohamɛdi Baba 1
798 Damɛlɛ, Alu 1
799 Kulibali, Jokolo Adama 1
800 Vydrin, Valentin 1
801 Jara, Fatogoma|Fofana, Hawa 1
802 Kɔnta, Mahamadu|Kɔnɛ, Iburahima 1
803 Danbele, Alu|Kulibali, Adama Jokolo|Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb 1
804 Tarawele, Benuwa 1
805 Jara, Fatogoma|Fofana, Awa 1
806 Suko, Awa 1
807 Tera, Jɔb|Hageman, Teyo 1
808 Ag Doho, Sidalamini|Kulibali, Adama Jokolo 1
809 Kulibali, Adama Jokolo|Tera, Jɔb 1
810 Kulibali, El Hadj Brahima 1
811 B.Traore 1
812 Tanbara, Fatu 1
813 Ture, Sòlomani 1
814 Sise, Fatumata 1
815 Jara, Nana 1
816 Gérard Meyer 1
817 Mariko, Samu 1
818 Kuyatɛ, Worokiyatu 1
819 Kulubali, Adama Jɔkolon 1
820 J.M.Kulibali 1
821 Kɔnɛ, Alikawu 1
822 Konate Musa 1
823 Tarawele, Isa Baba 1
824 Keyita, Usumani 1
825 Kulubli, Seyibani 1
826 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, Suleyimani 1
827 Kulubali, Ayisata 1
828 Jara, Dɔkala Yusufu|Sɔ, Mayimuna 1
829 Konta, Mahamadu|Sise, Ahamadu/Ahamada/Amadu 1
830 Konta, Mahamadu|Sise, Ahamadu/Ahamada 1
831 Konta, Mahamadu|Tarawele, Sɛki M.|Sisoko, Ali 1
832 Keyita, Madiba|Konta, Mahamadu|Kuyatɛ, Habibu 1
833 Konta, Mahamadu|Jaabi, Laji M|Kamisoko, Seyibu S.|Kulubali, Marimakan 1
834 Jara, Dɔkala Yusufu|Ture, Abudarahamani 1
835 Tarawele, Biton 1
836 Sidibe, Awa 1
837 Konta, Mahamadu|Kamara, Isa 1
838 Jire, Dusu|Konta, Mahamadu|Tarawele, Sɛki M. 1
839 Konta, Mahamadu|Danbele/Denbele, Isa|Jɔpu, Umaru 1
840 Kulubali, Cɛfɔlɔ 1
841 Sidibe, Masa|Konta, Mahamadu 1
842 Konta, Mahamadu|Denbele, Isa 1
843 Jara, Dɔkala Yusufu|Geregere, Amadu 1
844 Konta, Mahamadu|Mayiga, Amadu 1
845 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbɛlɛ, Isa 1
846 Konta, Mahamadu|Sise, Ahamadu 1
847 Bagayɔkɔ, Bakari 1
848 Konta, Mahamadu|Sidibe, Masa|Samake, Nuhumu 1
849 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Anni Mari 1
850 Konta, Mahamadu|Kamisoko, Seyibu S. 1
851 Alimudu, Lugayi ou Migayi|Jara, Dɔkala Yusufu 1
852 Konta, Mahamadu|Ture, Abudarahamani 1
853 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo|Jaabi, Laji M 1
854 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu 1
855 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Sori Ibarahimu 1
856 Jabi, Laji M.| 1
857 Saya, Mulayi|Jara, Dɔkala Yusufu 1
858 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Birama 1
859 Jire, Dusu|Jara, Dɔkala Yusufu 1
860 Konta, Mahamadu|Sidibe, Isaka 1
861 Jara, Dɔkala Yusufu|Ɲangali, Musa 1
862 Konta, Mahamadu|Kamisoko, Seyibu S.|Jaabi, Laji M 1
863 Jire, Amadu 1
864 Konta, Mahamadu|Alimudu, Lugayi ou Migayi 1
865 Jara, Dɔkala Yusufu|Tangara, Seyidu 1
866 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Ahamadu 1
867 Konta, Mahamadu|Tarawele, Sɛki M. 1
868 Jara, Dɔkala Yusufu|Alimudu, Lugayi 1
869 Tangara, Seyidu| 1
870 Alimudu, Lugayi| 1
871 Konta, Mahamadu|Ereyinari, Faransuwa 1
872 Konta, Mahamadu|Jaabi, Mali M. 1
873 Tulema, Hamidu| 1
874 Konta, Mahamadu|Mara, Adama Jara 1
875 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Isa 1
876 Jara, Dɔkala Yusufu|Jabate, Mariyamu F. 1
877 Sɛnkantenɛri, Amadu Arama 1
878 Cero, B| 1
879 Jara, Dɔkala Yusufu|Sisɔkɔ, Aminata Dindi 1
880 Nafo, Fatumata|Konta, Mahamadu 1
881 Jara, Dɔkala Yusufu|Kɔnɛ, A. O. 1
882 Konta, Mahamadu|Sidibe, M.|Ture, Basiriki 1
883 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, M.|Sidibe, Isaka 1
884 Jalo, Sɛkumaru 1
885 Jara, Dɔkala Yusufu|Uludu, Abdulu W.|Dikɔ, Ibarahimu 1
886 Konta, Mahamadu|Mayiga, Kaden 1
887 Jara, Adama|Konta, Mahamadu|Saya, Mulayi 1
888 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Modibo|Kulubali, Daramani 1
889 Tarawele, Simiyɔn Zankolon 1
890 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbele, Musa 1
891 Jabi, Laji M.|Konta, Mahamadu 1
892 Jara, Dɔkala Yusufu|Cero, B 1
893 Konta, Mahamadu|Bagayoko, Dirisa 1
894 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, M. 1
895 Cero, B|Konta, Mahamadu|Kulubali, Dɛnba|Tunkara, Solomani Bobo 1
896 Jara, Dɔkala Yusufu|Eriyamani, Selimu 1
897 Konatɛ, Alu 1
898 Jara, Dɔkala Yusufu|Tulema, Hamidu 1
899 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, K. 1
900 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo|Cero, B|Kamisoko, S. S. 1
901 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbɛlɛ, Musa 1
902 Jara, Fakɔ 1
903 Jara, Dɔkala Yusufu|Lekuturu, Dɛlifini 1
904 Konta, Mahamadu|Jabi, Laji M.|Cero, B 1
905 Jara, Dɔkala Yusufu|Hugon, Filipu 1
906 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, M. 1
907 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu|Mayiga, Fatumata 1
908 Jara, Dɔkala Yusufu|Ture, Berema 1
909 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu|Nafo, F 1
910 Bari, Aba 1
911 Jara, Dɔkala Yusufu|Gindo, Umaru 1
912 Konta, Mahamadu|Alimudu, L 1
913 Jara, Dɔkala Yusufu|Jalo, Sɛki Umaru|Bacili, Sɛkina 1
914 Konta, Mahamadu|Keyita, Madiba|Tangara, Seyidu 1
915 Konta, Mahamadu|Jabi, Laji M.|Kamisoko, S. S. 1
916 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, Kali 1
917 Konta, Mahamadu|Mayiga, Sɛki A. 1
918 Konta, Mahamadu|Jara, Adama 1
919 Konta, Mahamadu|Jalo, Sɛki Umaru 1
920 Cero, B|Jabi, Laji M.|Tunkara, Solomani Bobo 1
921 Dolo, Amagire O|Konta, Mahamadu 1
922 Jara, Dɔkala Yusufu| 1
923 Kɔnɛ, Alu|Konta, Mahamadu 1
924 Keyita, Burema|Konta, Mahamadu 1
925 Jalo, Isa|Konta, Mahamadu 1
926 Jara, Dɔkala Yusufu|Bacili, Sɛkina 1
927 Konta, Mahamadu|Kamisɔkɔ, Musa 1
928 Jara, Adama|Jara, Dɔkala Yusufu 1
929 Tunkara, Solomani B. 1
930 Tunkara, Solomani B.; Kɔnta, Mahamadu 1
931 S.D. 1
932 Bulayi, Maritini 1
933 Bulayi, Maritini; Jara, Dɔkala Yusufu 1
934 Jara, Lasina; Kɔnta, Mahamadu 1
935 Abɛri, Alan 1
936 Abɛri, Alan; Kɔnta, Mahamadu 1
937 Jara, Ana 1
938 Kamara, Lamini 1
939 Kulubali, Sori Ibarahimu 1
940 Ture, Abudurahamani 1
941 Ture, Abudurahamani; Kulubali, Sori Ibarahimu 1
942 Jara, Ana 1
943 Sisoko, Binta Nene 1
944 Sisoko, Binta Nene; Jara, Ana 1
945 Dunbiya, Yusufu; Jara, Dɔkala Yusufu 1
946 Ba, Isa 1
947 Lamu, Alayi 1
948 Keyita, Madiba; Lamu, Alayi; Kɔnta, Mahamadu 1
949 Dunbiya, Berema; Jara, Dɔkala Yusufu 1
950 Kuubali, Moriba 1
951 Kuubali, Moriba; Jara, Dɔkala Yusufu 1
952 Jara, Yusufu 1
953 Dunbuya, Berema 1
954 Dunbuya, Berema; Kɔnta, Mahamadu 1
955 Nfɔrigangi, Sarili 1
956 Nfɔrigangi, Sarili; Jara, Dɔkala Yusufu 1
957 Sanogo, Burama 1
958 Ɛrɛnɛri, Mangali 1
959 Ɛrɛnɛri, Mangali; Kɔnta, Mahamadu 1
960 Dunbiya, Yusufu; Jara, Dɔkala yusufu 1
961 Jalo, Amadu Omaru 1
962 Jalo, Amadu Omaru; Kɔnta, Mahamadu 1
963 Jaabi, Laji M. 1
964 Jaabi, Laji M.; Kɔnta, Mahamadu 1
965 Danbɛlɛ, M. 1
966 Danbɛlɛ, M.; Jara, Dɔkala Yusufu 1
967 Sa, Soniya 1
968 Sa, Soniya; Kɔnta, Mahamadu 1
969 Ja Sɛki A. 1
970 Ja Sɛki A.; Kɔnta, Mahamadu 1
971 Jara, Balaba Arafayɛli 1
972 Konatɛ, Sibiri 1
973 Konatɛ, Sibiri; Jara, Dɔkala Yusufu 1
974 Jabate, Juma 1
975 Jabate, Juma; Kɔnta, Mahamadu 1
976 Jalo, Sɛki Omaru 1
977 Jalo, Sɛki Omaru; Jara, Dɔkala Yusufu 1
978 Jara, Dɔkala, Yusufu 1
979 Kulubali, Moriba; Jara, Dɔkala, Yusufu 1
980 Kulibali, Moriba 1
981 Kulibali, Moriba; Kɔnta, Mahamadu 1
982 Ɲare, Meydi 1
983 Jara, Dɔkala Yusufu|Jara, Sumayila T. 1
984 Jara, Dɔkala Yusufu|Kante, Umaru 1
985 Darabo, Gawusu|Konta, Mahamadu 1
986 Nforigangi, Sarili| 1
987 Jara, Dɔkala Yusufu|Ja, Sɛku Amasu 1
988 Ɲare, Meydi| 1
989 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Nuhun 1
990 Kulubali, Bayi|Ɲare, Meydi 1
991 Konta, Mahamadu|Dunbiya, Berema 1
992 Barete, Berema 1
993 Kulubali, Bayi| 1
994 Warisi, Ditiyaba sanpɛri 1
995 Warisi, Ditiyaba sanpɛri; Kɔnta, Mahamadu 1
996 Jara, Sumayila T. 1
997 Jara, Sumayila T.; Jara, Dɔkala Yusufu 1
998 Kamara, Alifa 1
999 Kamara, Alifa; Jara, Dɔkala Yusufu 1
1000 Dɔkala Yusufu 1
Page