corbama-brut
هذا العمل يتطلب عددت دقائق للمدونات الكبيرة, رجاءً الانتظار

قائمة الكلمات

مدونة: corbama-brut
Total number of items: 2405
Total frequency: 9079
صفحة
doc.author_name document frequency
1 UNDEF 1565
2 Sidibe, Tumani Yalam 630
3 Touré, Seydou 218
4 Dukure, Badama 212
5 Ture, Basiriki 189
6 Konta, Mahamadu 178
7 Kante, Amadu Gaɲi 165
8 Jara, Dɔkala Yusufu 154
9 Konate, Boukary 107
10 Kɔnta, Mahamadu 106
11 Fane, Yusufu F. 102
12 Jara, Dɔkala Yusufu 83
13 Mariko, Yaya 78
14 Jalo, Isa 66
15 Kɔnta, Mahamadu 60
16 Sangare, Bakari 60
17 Sidibe, Burama 51
18 Konate, Hamidu 45
19 Jara, Mamadu 40
20 Kulubali, Bubakari 39
21 Ismaïla Samba Traoré 37
22 Kulubali, Basiru 36
23 Jara, Dirisa Bakari 34
24 Sise, Mamadu Yusufu 34
25 Jara, Alihaji Modibo 32
26 So, Shɛki Madu 32
27 Tarawele, Daramani (Daramane) 32
28 Kulubali, Amidu 31
29 Tarawele, Gonba 30
30 Jalo, Yusufu 29
31 Sise, Daramani 26
32 Kumarɛ, Siyaka 25
33 Jara, Ibarahima Baba 24
34 Jara, Soyibajan 22
35 Kɔnɛ, Mɔhamɛdi 20
36 Kane, Sumana 20
37 Ture, Seyidu 20
38 Dunbiya, Siyaka 20
39 Sangare, Adama Dawuda 19
40 Dawo, Dawuda Mace 19
41 Sangare, Cɛkɔrɔ 19
42 Dukure, Badama|Kulubali, Moriba 18
43 Balo, Faraban 18
44 Jara, Mamadu Nyama 18
45 Kulibali, Adama Jokolo 17
46 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Moriba 17
47 Keyita, Dawuda Moriba 17
48 Kulubali, Negeta 16
49 Kulubali, Mamadu 16
50 Boukary Konate 16
51 Tera, Jɔb 15
52 Fɔnba, Dirisa N°1 15
53 Jakite, Yɔrɔ Mɛnkɔrɔ 15
54 Jara, Yaya 15
55 Dunbuya, Amadu Tanba 15
56 Tarawele, Asani 14
57 Dukure, Badama|Lamu, Alayi 14
58 Berete, Berema 13
59 Fɔnba, Dirisa 1 13
60 Kulubali, Kasumu 13
61 Sunkara, Amadu 13
62 Sisoko, Mariyamumadi 13
63 Kulubali, Kamatigi 13
64 Jara, Bakari 13
65 Kante, Ibarahima 13
66 Kulubali, Musa 13
67 Tunkara, Seku 13
68 Jara, Banba 12
69 Dukure, Badama|Dunbiya, Solomani 12
70 Kulubali, Solomani 12
71 Kulibali, Umu 12
72 Keyita, Burema 12
73 Jara, Dɔkala Jusufu 11
74 Kulubali, Wena 11
75 Kulubali, Moriba|Ture, Basiriki 11
76 Kulubali, Sumayilakɛ 11
77 Kumare, Saliya 11
78 Sidibe, Jituma Bala 11
79 Dolo, Amagire Ogobara 11
80 Tarawele, Daramani 11
81 Tarawele, Mama 11
82 Danbele, Alu 10
83 Tulema, Hamidu 10
84 Lamu, Alayi 10
85 Dukure, Badama 10
86 Dukure, Badama|Togola, Salimu 10
87 Sise, Lamini 10
88 Kulubali, Fanta 10
89 Jakite, Mamadu 10
90 Mayiga, Ismael 10
91 Tunkara, Solomani Bobo 9
92 Keyita, Maman 9
93 Boli, Hamadi Aturu 9
94 Kante, Amadu Gaɲi|Watara, Suleyimani 9
95 Kulubali, Moriba 9
96 Kanɛ, Mari 9
97 Dunbiya, Seriba 9
98 Tarawele, Sungalo 9
99 Tarawele, Musa 9
100 Kulubali, Danyɛli 9
101 Jara, Dɔkala Yusufu|Jire, Dusu 8
102 Kɔnɛ, Alu 8
103 Dolo, Amagire Ogobara; Jara, Dɔkala Yusufu 8
104 Koyita, Mamutu 8
105 Sangare, Modibo Baru 8
106 Kanɛ, Kaka 8
107 Danbele, Bakaribilen 8
108 Samakɛ, Yakuba 8
109 Kɔnɛ, Mohamɛdi 8
110 Fane, Yusufu 8
111 Sanɔgɔ, Mamadu 8
112 Kante, Amadu Gaɲi|Ture, Basiriki 8
113 Danbɛlɛ, ibɛrɛhima 8
114 Danbele, Yaya 8
115 Jaabi, Musa 8
116 Jara, Bakayi 8
117 Keyita, Danseni 8
118 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, Masa 7
119 Jara, Dɔkala Yusufu|Jara, Adama 7
120 Kɔnɛ, Lamini 7
121 Tunkara, Solomani Bobo; Jara, Dɔkala Yusufu 7
122 Konta, Mahamadu|Kulubali, Moriba 7
123 Danbele, Lamini 7
124 Kulubali, Zan 7
125 Dukure, Badama|Tunkara, Solomani Bobo 7
126 Kanɛ, Andere 7
127 Tarawele, Basumana 7
128 Boli, Pate 7
129 Dukure, Badama|Dunbuya, Yusufu 7
130 Konate, Bafa 7
131 Jara, Abudaramani 7
132 Fɔnba, Amari 7
133 Jara, Adama 7
134 Mɛnta, Suleyimani 7
135 Fɔnba, Burulayi 7
136 Berete, Nanpe 7
137 Kɔnɛ, Bakari 7
138 Tarawele, Jibirili 7
139 Sidibe, Yusufu Jime 7
140 Kulubali, Umaru 7
141 Danbɛlɛ, Bakari 6
142 Kulubali, Bayi 6
143 Tarawele, Modibo Nama 6
144 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo 6
145 Tunkara, Solomani Bobo|Ture, Basiriki 6
146 Dukure, Badama|Tarawele, Mohamɛdi 6
147 Jara, Fuseyini/Fuseni 6
148 Jara, Cɛmɔgɔ 6
149 Togola, Dirisa 6
150 Tarawele, Siyaka 6
151 Tarawele, Mamadu Nuhun 6
152 Jara, Mami 6
153 Watara, Suleyimani 6
154 Keta, Kaka 6
155 Danbele, Mukutari 6
156 Tarawele, Fanta 6
157 Kanɛ, Musa 6
158 Keyita, Gabukɔrɔ 6
159 Ture, Basiriki|Kante, Amadu Gaɲi 6
160 Si, Bubakari 6
161 Jara, Sanba 6
162 Sanɔgɔ, Sigino 6
163 Sidibe, Tumani Yalam|Sidibe, Tumani Yalam 6
164 Sidibe, Tumani Yalam|Sɛnpara, Mamadu Batumani 6
165 Sidi, Tuya 6
166 Tarawele, Duguna 6
167 Sako, Zan 6
168 Sako, Dotege 6
169 Berete, Salifu 6
170 Kulubali, Bakari 6
171 Kanute, Mamadu Lamini 6
172 Jakite, Siyaka 6
173 Dukure, Mamadu 6
174 Chan, Michelle|Heberger, Thomas 6
175 Jara, Umaru Ɲanankɔrɔ 6
176 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Dɛnba 5
177 Jara, Dɔkala Yusufu|Nafo, Fatumata 5
178 Balo, Modɛsi 5
179 Kulubali, Bayi; Jara, Dɔkala Yusufu 5
180 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Madiba 5
181 Kulubali, Moriba; Jara, Dɔkala Yusufu 5
182 Lamu, Alayi; Kɔnta, Mahamadu 5
183 Ture, Berema 5
184 Dukure, Badama|Dukure, Badama|Tarawele, Modibo Nama|| 5
185 Dukure, Badama|Jumide, Adama 5
186 Darabo, Gawusu|Ture, Basiriki 5
187 Jara, Fuseyini 5
188 Lamu, Alayi|Ture, Basiriki 5
189 Sangare, Lasina 5
190 Dukure, Badama|Dunbiya, Burama 5
191 Tarawele, Salifudennin 5
192 Dukure, Badama|Kulubali, Bakari 5
193 Kulubali, Mɔrikɛ 5
194 Jara, Kɔnba 5
195 Samake, Nanse|Ture, Basiriki 5
196 Sali, Yoro 5
197 Katile, Ali 5
198 Kulubali, Isa 5
199 Jalo, Haji 5
200 Koyita, Burema 5
201 Jara, Modibo 5
202 Tangara, Ya 5
203 Sidibe, Tumani Yalam|Jalo, Kankuba 5
204 Kulubali, Sanba 5
205 Jara, Siyaka 5
206 Sise, Mahamadu Lareya 5
207 Jara, Siyaka|Kulubali, Danyɛli 5
208 Kɔnɛ, Musa 5
209 Denba, Bankɔ|Sidibe, Tumani Yalam 5
210 Darabo, Gawusu 5
211 Jalo, Birama 5
212 Kulubali, Usumani 5
213 Bari, Abdulayi 5
214 Wulale, Berema 4
215 Morilaka 4
216 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, Kalifa 4
217 Tarawele, Alujan 4
218 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Mariyamu A. 4
219 Jara, Dɔkala Yusufu|Tunkara, Solomani Bobo 4
220 Dunbuya, Yusufu 4
221 Lamu, Alayi; Jara, Dɔkala Yusufu 4
222 Jara, Dɔkala yusufu 4
223 Jara, Dɔkala Yusuf 4
224 Kulubali, Ɲankile Solomani 4
225 Togola, Salimu 4
226 Ture, Berehima 4
227 Konta, Mahamadu|Lamu, Alayi 4
228 Dunbuya, Yusufu|Konta, Mahamadu 4
229 Dukure, Badama|Samakɛ, Ŋanze|Tarawele, Modibo Nama|| 4
230 Jara, Sɛbajan 4
231 Jara, Ɲofan 4
232 Jalo, Burama 4
233 Jara, Kolankɔrɔ Faransuwa 4
234 Dukure, Badama|Kaba, Mamadi 4
235 Jara, Shaka 4
236 Sidibe, Isaka 4
237 Konate, Aba 4
238 Jara, Fatumata 4
239 Konatɛ, Abu 4
240 Kulubali, Abudu Kadiri 4
241 Samake, Fasun Idirisa 4
242 Tarawele, Dirisa 4
243 Sogoba, Bala 4
244 Komagara, Jiki 4
245 Fɔnba, Zankɛ Ngolo 4
246 Tarawele, Janginɛ 4
247 Kulubali, Adama 4
248 Tarawele, Modibo 4
249 Mangara, Makan 4
250 Kulubali, Ali 4
251 Jara, Jawɔyi 4
252 Kulubali, Musa Numukɛba 4
253 Dunbiya, Fantɔ 4
254 Kulubali, Fuseni 4
255 Hayidara, Mamadu Lamini 4
256 Tarawele, Dawuda 4
257 Danbele, Ibɛrɛhima 4
258 Danbele, Umaru 4
259 Danbele, Daramani 4
260 Keyita, Alasani 4
261 Tarawele, Muso 4
262 Balo, Bakari (Bakayi) 4
263 Jara, Bala 4
264 Jakite, Solomani 4
265 Sukuna, Mamayi|Tarawele, Usumani 4
266 Fane, Mamadu 4
267 Tarawele, Bakari 4
268 Senu, Idirisa 4
269 Jara, Zan Dosayi 4
270 Kalanbiri, Alɛkisi 4
271 Kantɛ, Solomani 4
272 Magiraga, Mahamadu 4
273 Tarawele, Bajan 4
274 Sidibe, Yaya 4
275 Kulubali, Fode 4
276 Jara, Cɛmɔgɔni|Jirɛ, Nunkolo 4
277 Sise, Seku 4
278 Gindo, Usmani 4
279 Dunbiya, Musa 4
280 Fɔnba, Daramani 4
281 Konate, Mamadu 4
282 Kulubali, Shaka 4
283 Danbɛlɛ, Banuhun 4
284 Berete, Hamidu 4
285 Jara, Fatɔgɔma|Fofana, Awa 3
286 Jara, Adama|Konta, Mahamadu 3
287 Jara, Dɔkala Yusufu|Alimudu, L 3
288 Jara, Dɔkala Yusufu|Kamisɔkɔ, Musa 3
289 Dunbuya, Yusufu|Jara, Dɔkala Yusufu 3
290 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Bayi 3
291 Keyita, Madiba 3
292 Jara, Dɔkala Yusufu|Mayiga, Fatumata 3
293 Jara, Dɔkala Yusufu|Jalo, Amadu Umaru 3
294 Tarawele, Modibo Nama; Kɔnta, Mahamadu 3
295 Dunbuya, Yusufu; Kɔnta, Mahamadu 3
296 Jara, Dɔkala Yusuf 3
297 Mayiga, Fatumata 3
298 Mayiga, Fatumata; Jara, Dɔkala Yusufu 3
299 Tarawele, Modibo Nama; Jara, Dɔkala Yusufu 3
300 Ture, Berema; Kɔnta, Mahamadu 3
301 Ture, Berehima; Jara, Dɔkala Yusufu 3
302 Sogo, Amadu 3
303 Bajaga, Salumu 3
304 Bajaga, Salimu|Dukure, Badama 3
305 Sakɔ, Bayini/Bayeni 3
306 Togola, Mamadu 3
307 Jalo, Madi Kaman/Kama 3
308 Jara, Fabilen 3
309 Jalo, Sumayila 3
310 Togola, Salimu|Ture, Basiriki 3
311 Dunbiya, Solomani|Ture, Basiriki 3
312 Jara, Lasina 3
313 Dukure, Badama|Sisoko, Bande Musa 3
314 Ture, Basiriki|Sisoko, Bande Musa 3
315 Dukure, Badama|Jabate, Fuseni 3
316 Danbele, Fajala 3
317 Dolo, Amagire Ogobara|Dukure, Badama 3
318 Fɔnba, Basiru 3
319 Dukure, Badama|Jara, Base 3
320 Dukure, Badama|Diko, Gamɛri A. 3
321 Dolo, Amagire Ogobara|Ture, Basiriki 3
322 Kante, Amadu Gaɲi|Leplaideur, Marie-Agnès 3
323 Kante, Amadu Gaɲi|N'Guessan, Raphaül 3
324 Dukure, Badama|Dolo, Amagire Ogobara 3
325 Togola, Jinɛmusa 3
326 Jara, Jɛnɛba 3
327 Bangali, Abudulayi 3
328 Tarawele, Fasirimɛn Mace 3
329 Jara, Bancini Siriman Daa 3
330 Togola, Ɲofan 3
331 Labɛyi, Antuwani 3
332 Bangali, Daramani 3
333 Kulubali, Sidiki 3
334 Tarawele, Ali 3
335 Kulubali, Siriki 3
336 Samakɛ, Madu 3
337 Jiki, Komakara 3
338 Konɛ, Mohamɛdi 3
339 So, Ibarahima 3
340 Kulubali, Dirisa 3
341 Jakite, Kali 3
342 Samakɛ, Simeyɔn 3
343 Jara, Dawuda 3
344 Jara, Banjugu 3
345 Sidibe, Musa 3
346 Fɔnba, Dajigi 3
347 Konare, Madu 3
348 Ɲare, Hamadu|Tarawele, Mama 3
349 Magasuba, Fode 3
350 Kɔnɛ, Adama 3
351 Bagayoko, Mamadu 3
352 Kanɛ, Seriba 3
353 Sisoko, Mariyamadi (Sisɔkɔ) 3
354 Tarawele, Bafin 3
355 Sisoko, Mariyamadi 3
356 Tarawele, Seyidu 3
357 Sisɔkɔ, Saganti 3
358 Tarawele, Makan 3
359 Fɔnba, Musa 3
360 Sisogo, Baba 3
361 Dabo, Mani 3
362 Seni, Amɛdi Tijani 3
363 Sisoko, Mamadu 3
364 Kɔnɛ, Amadu 3
365 Jara, Isa 3
366 Balo, Bakari 3
367 Jara, Papa 3
368 Damɛlɛ, Bakari 3
369 amadu ganyi kantè 3
370 Banba, Namori 3
371 Sɔ, Usumani 3
372 Sidibe, Tumani Yalam|Sɔ, Usumani 3
373 Tumani Yalam Sidibe 3
374 Konate, Zumana 3
375 Tuya Sidi 3
376 Jalo, Yusufu|Ture, Basiriki 3
377 Jalo, Yusufu|Sidibe, Tumani Yalam 3
378 Fane, Yusufu F.|Sidibe, Tumani Yalam 3
379 Sise, Amara 3
380 Jalo, Mamadu 3
381 Mayiga, Mahamani A. 3
382 Dunbiya, Siyaka|Sangare, Bakari 3
383 Kɔnɛ, Burama 3
384 Tuya, Sidi 3
385 Ture, Madu 3
386 Jara, Seku 3
387 Buware, Ŋolo A. 3
388 Tarawele, Mamadu 3
389 Dunbiya, Adama 3
390 Sangare, Mamadu 3
391 Kamara, Mamadu 3
392 Sogoba, Shaka 3
393 Kulubali, Siratiki 3
394 Diawara, Fatoumata 3
395 Bagayogo, Amadu|Dumbia, Mariyamu 3
396 Sisoko, Jeli Baaba 3
397 Kɔnta, Mahamadu|Kulibali, Adama Jokolo 2
398 Damɛlɛ, Yaya 2
399 Ag Doho, Sidalamini 2
400 Hageman, Teyo 2
401 Jalo, Modibo Adulu 2
402 Kamara, Abdulayi 2
403 Konate, Musa 2
404 Jara, Dɔkala Yusufu|Kamara, Isa 2
405 Duge, Wɛnsan 2
406 Jara, Dɔkala Yusufu|Cɛrɔ, Bubakari 2
407 Alimudu, L|Konta, Mahamadu 2
408 Jara, Dɔkala Yusufu|Wage, Sidi Yaya 2
409 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Sɛki M. 2
410 Konta, Mahamadu|Nafo, Fatumata 2
411 Konta, Mahamadu|Jakite, Kalifa 2
412 Keyita, Madiba|Konta, Mahamadu 2
413 Jara, Dɔkala Yusufu|Ba, Uka 2
414 Jara, Dɔkala Yusufu|Saya, Mulayi 2
415 Konta, Mahamadu|Sidibe, M. 2
416 Konta, Mahamadu|Sise, Amadu M 2
417 Sidibe, Seyidu 2
418 Jara, Alu Jɛnfa 2
419 Konta, Mahamadu|Jire, Dusu 2
420 Konta, Mahamadu|Tarawele, C. M. 2
421 Konta, Mahamadu|Kulubali, Dɛnba 2
422 Konta, Mahamadu|Tarawele, Mariyamu A. 2
423 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Mahamadu B. 2
424 Alimudu, L|Jara, Dɔkala Yusufu 2
425 Konta, Mahamadu|Konta, Mahamadu 2
426 Kamisɔkɔ, Musa|Konta, Mahamadu 2
427 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Amadu M 2
428 Kulubali, Moriba|Jara, Dɔkala Yusufu 2
429 Wage, Sidi Yaya 2
430 Wage, Sidi Yaya; Jara, Dɔkala Yusufu 2
431 Sise, Amadu M. 2
432 Sise, Amadu M.; Jara, Dɔkala Yusufu 2
433 Kulubali, Sori Ibarahimu 2
434 Dunbiya, Yusufu 2
435 Togola, Salimu; Kɔnta, Mahamadu 2
436 Jara, Dɔkala Yusufu|Dunbuya, Yusufu 2
437 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Yusufu 2
438 Jalo, Sɛki Umaru|Jara, Dɔkala Yusufu 2
439 Ja, Seku Amadu 2
440 Ja, Seku Amadu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
441 Keyita, Madiba; Jara, Dɔkala Yusufu 2
442 Jara, Dɔkala Yusufu|Bineta, Mamadu 2
443 Dolo, Amagire Ogobara|Konta, Mahamadu 2
444 Tarawele, Joman 2
445 Kulubali, Moriba; Kɔnta, Mahamadu 2
446 Nuwiligibɛto, Fɛrinan 2
447 Jara, Dɔkala Jusufu 2
448 Mariko, yaya 2
449 Bajaga, Salimu 2
450 Bajaga, Salimu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
451 Dunbiya, Solomani 2
452 Sila, Bubakari 2
453 Gasama, Musa 2
454 Kulibali, Bayi 2
455 Kulibali, Bayi; Kɔnta, Mahamadu 2
456 Boli, Patɛ 2
457 Ture, Berema; Jara, Dɔkala Yusufu 2
458 Togola, Salimu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
459 Tunkara, Solomani Bobo; Kɔnta, Mahamadu 2
460 Bajaga, Salumu; Jara, Dɔkala Yusufu 2
461 Wijinyinu, Fiyakiri 2
462 Wijinyinu, Fiyakiri; Jara, Dɔkala Yusufu 2
463 Jara, Ibarahima Da Mɔnzɔn 2
464 Dolo, Amagire Ogobara; Kɔnta, Mahamadu 2
465 Jara, Dokala Yusufu 2
466 Tarawele, Mohamɛdi 2
467 Diko, Gamɛri A. 2
468 Dunbuya, Solomani 2
469 Dunbuya, Solomani; Kɔnta, Mahamadu 2
470 Dukure, Badamu 2
471 Bajaga, S. 2
472 Bajaga, S.; Kɔnta, Mahamadu 2
473 Mariko, Umaru 2
474 Tarawele, Ba Gasitɔn|Tarawele, Dawuda Bugu 2
475 Jalo, Mamutu 2
476 Konta, Mahamadu|Jara, Lasina 2
477 Boli, Pate/Patɛ 2
478 Konta, Mahamadu|Dolo, Amagire Ogobara 2
479 Kulubali, Nuhun/Nuhum Legaran 2
480 Janɛ, Sanba 2
481 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Solomani 2
482 Koyita, Mɔrikɛ 2
483 Konta, Mahamadu|Ture, Berehima 2
484 Dukure, Badama|Bajaga, Salimu/Salimu/Salumu/Salimi 2
485 Sogoba, Salifu 2
486 Kulubali, Daramani 2
487 Berete, Adama 2
488 Dukure, Badama|Dunbiya, Burama/Burema 2
489 Ture, Basiriki|Kulubali, Bakari 2
490 Dukure, Badama|Bajaga, Salimu 2
491 Dunbuya, Yusufu|Ture, Basiriki 2
492 Dukure, Badama|Kulubali, Bubakari 2
493 Kumarɛ, Binan 2
494 Ture, Basiriki|Konate, Omaru/Umaru 2
495 Ture, Basiriki|Bajaga, Salimu 2
496 Tarawele, Gasitan Cɛkɔrɔba 2
497 Sakɔ, Bayini 2
498 Jara, Fuseyini|Togola, Sunkalo|Tarawele, Modibo Nama|| 2
499 Dukure, Badama|Togola, Sunkalo|Tarawele, Modibo Nama|| 2
500 Ture, Basiriki|Tarawele, Modibo Nama/Naman 2
501 Buware, Kasumu/Kasimu 2
502 Kaba, Mamadi|Ture, Basiriki 2
503 Jara, Mamadu|Ture, Basiriki 2
504 Bacili, Sori 2
505 Jara, Karimu 2
506 Ture, Basiriki|Jara, Madu 2
507 Ture, Berehima|Dukure, Badama 2
508 Kanɛ, Zaki 2
509 Mariko, Mamadu 2
510 Dukure, Badama|Tarawele, M. 2
511 Dunbiya, Solomani|Dukure, Badama 2
512 Jara, Usumani 2
513 Dukure, Badama|Tarawele, Modibo Nama 2
514 Diko, Gamɛri A.|Dukure, Badama 2
515 Tarawele, Piyɛri 2
516 Dukure, Badama|Ture, Basiriki 2
517 Sisoko, Saganti 2
518 Williams, Denise|Kante, Amadu Gaɲi 2
519 Konarɛ, Sɛku Umaru 2
520 Togola, Laseni 2
521 Dukure, Badama|Tita, Zan Piyɛri 2
522 Dukure, Badama|Jimide, Adama 2
523 Dukure, Badama|Samake, Nanse 2
524 Jara, Cɛsama 2
525 Ture, Basiriki|Dolo, Amagire Ogobara 2
526 Ture, Basiriki|Ɲani, Umaru 2
527 Samake, Yakuba 2
528 Kante, Amadu Gaɲi|Williams, Denise 2
529 Kante, Amadu Gaɲi|Ibbo Daddy, Abdoulaye 2
530 Ture, Basiriki| 2
531 Dukure, Badama|Diko, Mohamɛdi 2
532 Jara, NFabile ko Jo 2
533 Dukure, Badama|Ɲani, Umaru 2
534 Jara, Senu 2
535 Tarawele, Piyɛrɛ Famusa 2
536 Kante, Amadu Gaɲi|Badou, Jerome Adjakou 2
537 Tarawele, Ɲamankolo 2
538 Kante, Amadu Gaɲi|Tase, Ecɛni 2
539 Jara, Saliya 2
540 Jara, Kemɛseri 2
541 Dumuya, Mameri 2
542 Togola, Yaya Dugutigi 2
543 Bangati, Abudalayi 2
544 Kulubali, Majan Sumayilakɛ 2
545 Tarawele, Abudulayi 2
546 Wulale, NBaba 2
547 Sangare, Seku 2
548 Jara, Mamadu Suleyimani 2
549 Tarawele, Gasitan 2
550 Mariko, Adama 2
551 Samake, Nanse 2
552 Jara, Arafayɛli Balaba 2
553 Kulubali, Siyaka 2
554 Samakɛ, Mudi 2
555 Kulibali, Sidiki 2
556 Kulubali, Nci 2
557 Ture, Sayidul Wahabu 2
558 Buware, Saka 2
559 Ture, Mamadu 2
560 Jara, Mufa 2
561 Keyita, Solomani 2
562 Kulibali, Npɔlɔn Fanse 2
563 Kamara, Baba 2
564 Jara, Sedu 2
565 Tarawele, Fatumata 2
566 Kamara, Usumani 2
567 Jara, Bakari Bilen 2
568 Berete, Mɔhamɛdi 2
569 Fɔnba, Burama 2
570 Jara, Bubakari 2
571 Bari, Solomani 2
572 Kaba, Numuso 2
573 Jara, Amadu 2
574 Fofana, Awa 2
575 Jara, Aminata 2
576 Jalo, Habi 2
577 Jabagate, Dawuda 2
578 Dunbiya, Salimata 2
579 Watara, Piyo Amadu 2
580 Sunkara, Amadu 2 2
581 Sanpana, Kɔkɛ 2
582 Konate, Mamari 2
583 Male, Yaya 2
584 Mara, Mamadu 2
585 Dumuya, Adama 2
586 Kulubali, Dawuda 2
587 Erene, Mari 2
588 Tarawele, Kadagi 2
589 Tarawele, Shita|Kulubali, Sali 2
590 Tarawele, Jara 2
591 Kulubai, Bubakari 2
592 Sangare, Mɛnɛ 2
593 Jara, Mari 2
594 Senpara, Mariyama 2
595 Kulubali, Yaya 2
596 Konate, Kɛfa 2
597 Jara, Amadu Daa 2
598 Keyita, Berema 2
599 Jara, Siriman Daa 2
600 Tarawele, Madu 2
601 Bagayɔkɔ, Fajinba Baru 2
602 Jawara, Sidi 2
603 Sisoko, Sada 2
604 Sidibe, Yakuba 2
605 Jara, Mamari 2
606 Kane, Musa 2
607 Ture, Musa 2
608 Jakite, Bala 2
609 Jara, Sumɛyila 2
610 Konate, Madu 2
611 Bari, Hamma 2
612 Jara, Buku 2
613 Kane, Suruku 2
614 Wedarawogo, Amade 2
615 Kulubali, Biji 2
616 Sisɔkɔ, Sega 2
617 Kɔnɛ, Sedu 2
618 Tarawele, Lalama 2
619 Jakite, Bakaba 2
620 Danbele, Adama 2
621 Jawara, Bubakari 2
622 Tarawele, Banjugu 2
623 Jara, Abudulayi 2
624 Jara, Umaru 2
625 Kumare, Mamadu 2
626 Juaza, Adama 2
627 Sangala, Dawidi 2
628 Sumare, Lasana 2
629 Sidibe, Mamadi 2
630 Dawo, Bakari 2
631 Ba, Hama 2
632 Kulubali, Baba 2
633 Kamara, Fanta 2
634 Kamara, Ahamɛdi Tijani 2
635 Fofana, Laji 2
636 Sogodògò, Alimusitafa 2
637 Kɔnɛ, Yusufu 2
638 Sanɔgɔ, Dulayi 2
639 Tunkara, Faganda|Jara, Baba 2
640 Tarawele, Mulayi|Jara, Baba 2
641 Tarawele, Sayofilifɛn 2
642 Dunbiya, Npɛnɛ Buguse 2
643 Tarawele, Seku Umaru 2
644 Dante, Sidi 2
645 Kulubali, Modibo 2
646 Mayiga, Bulkadèri 2
647 Sidibe, Jitumu Bala 2
648 Dunbiya, Sidiki 2
649 Tereta, Mohamɛdi| 2
650 Fane, Yusufu F.| 2
651 Kulibali, Adama 2
652 Sidibe, Tumani Yalam|Kulibali, Cɛnan 2
653 Fane, Yusufu F.|Jalo, Kankuba 2
654 Fane, Yusufu F.|Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
655 |Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
656 Watara, Famedi Misa|Sɛnpara, Mamadu Batumani 2
657 Sidibe, Tumani Yalam|Jakite, Abubakari Sori 2
658 Jakite, Amadu 2
659 Boli, Musa|Sidibe, Tumani Yalam 2
660 Jara, Sunkalo 2
661 Watara, Karamogo Sibiri 2
662 Tarawele, Mahamadu 2
663 Jalo, Yusufu|Sidibe, Yusufu Jime 2
664 Kulubali, Fatumata|Sangare, Bakari 2
665 Keyita, Daramani 2
666 Mariko, Nji 2
667 Dani, Tɔntɔn 2
668 Keyita, Mamadi 2
669 Tarawele, Adama 2
670 Bankali, Daramani 2
671 Kulubali, Yakuba 2
672 Yatara, Isa 2
673 Bangali, Yakuba 2
674 Dunbiya, Mamadu 2
675 Sidibe, Tumani Yalam|Kɔnɛ, Burama 2
676 Jara, Yakuba 2
677 Kɔnɛ, Yakuba 2
678 Samake, Dawuda Jinɛmusa 2
679 Jalo, Daɲɛli 2
680 Sakɔ, Zan 2
681 Dunbiya, Fabu 2
682 Kante, Sitan 2
683 Samakɛ, Zan 2
684 Danbɛlɛ, Adama 2
685 Dukure, Asanatu 2
686 Sangare, Bubakari 2
687 Tarawele, Isa 2
688 Jara, Mamutu 2
689 Jalo, Abdulayi 2
690 Jara, Sidiki 2
691 Jalo, Amadu 2
692 Kamara, Umaru 2
693 Tangara, Seku 2
694 Dansoko, Mama 2
695 Samakɛ, Sidi Lamini 2
696 Keyita, Bakari 2
697 Jakite, Fuseni 2
698 Suntura, Bubakari 2
699 Daramɛ, Mamadu 2
700 Kangama, Falenge 2
701 Kulibali, Dawuda 2
702 Sangare, Dawuda 2
703 Tarawele, Jaturu 2
704 Kulubali, Can 2
705 Koyita, Jibirili 2
706 Kulubali, Ishaka 2
707 Tal, Laji Omaru 2
708 Kɔnɛ, Modibo Mamadu 2
709 Jarasuba, Caka 2
710 Jabatɛ, Jeli Jafe 2
711 Bambéra, Taïrou 2
712 Traoré, Rokia 2
713 Koïté, Habib 2
714 Keita, Salif 2
715 Kulibali, Mamadu 2
716 Cèman Sangare 1
717 Baba Fane, forgeron originaire de Joro (région de Ségou), Cèman Sangare, commerçant originaire de Murudiya et Ba Sisòkò, commerçant originaire de Segu 1
718 Banbera, Tayiru 1
719 Téra, Kalilou 1
720 Tarawele, Dramane 1
721 Susɔkɔ, Jeli Baba 1
722 Tumani Yalam SIDIBE 1
723 Sar, Mamadu 1
724 Jara, Usman 1
725 Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb| 1
726 Ɲare, Sanba 1
727 Kulibali, Basiru 1
728 Kulibali, Adama Jokolo|Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb 1
729 Dunbiya, Mori Musa 1
730 Sise, Jelika 1
731 Samake, Kasimu 1
732 Fofana, Hawa 1
733 Jara, Nan 1
734 Jara, Mohamɛdi Baba 1
735 Damɛlɛ, Alu 1
736 Kulibali, Jokolo Adama 1
737 Vydrin, Valentin 1
738 Jara, Fatogoma|Fofana, Hawa 1
739 Kɔnta, Mahamadu|Kɔnɛ, Iburahima 1
740 Danbele, Alu|Kulibali, Adama Jokolo|Kɔnta, Mahamadu|Tera, Jɔb 1
741 Tarawele, Benuwa 1
742 Jara, Fatogoma|Fofana, Awa 1
743 Suko, Awa 1
744 Tera, Jɔb|Hageman, Teyo 1
745 Ag Doho, Sidalamini|Kulibali, Adama Jokolo 1
746 Kulibali, Adama Jokolo|Tera, Jɔb 1
747 Kulibali, El Hadj Brahima 1
748 B.Traore 1
749 Tanbara, Fatu 1
750 Ture, Sòlomani 1
751 Sise, Fatumata 1
752 Jara, Mayisa 1
753 Jara, Nana 1
754 Tarawele, Jeja 1
755 Gérard Meyer 1
756 Mariko, Samu 1
757 Kuyatɛ, Worokiyatu 1
758 Kulubali, Adama Jɔkolon 1
759 J.M.Kulibali 1
760 Kɔnɛ, Alikawu 1
761 Konate Musa 1
762 Tarawele, Isa Baba 1
763 Keyita, Usumani 1
764 Kulubli, Seyibani 1
765 Jara, Dɔkala Yusufu|Geregere, Amadu 1
766 Konta, Mahamadu|Mayiga, Amadu 1
767 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbɛlɛ, Isa 1
768 Konta, Mahamadu|Sise, Ahamadu 1
769 Bagayɔkɔ, Bakari 1
770 Konta, Mahamadu|Wage, Sidi Yaya 1
771 Konta, Mahamadu|Sidibe, Masa|Samake, Nuhumu 1
772 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Anni Mari 1
773 Konta, Mahamadu|Kamisoko, Seyibu S. 1
774 Alimudu, Lugayi ou Migayi|Jara, Dɔkala Yusufu 1
775 Konta, Mahamadu|Ture, Abudarahamani 1
776 Konta, Mahamadu|Sidibe, Masa 1
777 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo|Jaabi, Laji M 1
778 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu 1
779 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Sori Ibarahimu 1
780 Jabi, Laji M.| 1
781 Saya, Mulayi|Jara, Dɔkala Yusufu 1
782 Jara, Dɔkala Yusufu|Keyita, Birama 1
783 Jire, Dusu|Jara, Dɔkala Yusufu 1
784 Konta, Mahamadu|Sidibe, Isaka 1
785 Jara, Dɔkala Yusufu|Ɲangali, Musa 1
786 Konta, Mahamadu|Kamisoko, Seyibu S.|Jaabi, Laji M 1
787 Jire, Amadu 1
788 Konta, Mahamadu|Alimudu, Lugayi ou Migayi 1
789 Jara, Dɔkala Yusufu|Tangara, Seyidu 1
790 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, Ahamadu 1
791 Konta, Mahamadu|Tarawele, Sɛki M. 1
792 Jara, Dɔkala Yusufu|Alimudu, Lugayi 1
793 Tangara, Seyidu| 1
794 Alimudu, Lugayi| 1
795 Konta, Mahamadu|Ereyinari, Faransuwa 1
796 Konta, Mahamadu|Jaabi, Mali M. 1
797 Tulema, Hamidu| 1
798 Konta, Mahamadu|Mara, Adama Jara 1
799 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Isa 1
800 Jara, Dɔkala Yusufu|Jabate, Mariyamu F. 1
801 Sɛnkantenɛri, Amadu Arama 1
802 Cero, B| 1
803 Jara, Dɔkala Yusufu|Sisɔkɔ, Aminata Dindi 1
804 Nafo, Fatumata|Konta, Mahamadu 1
805 Jara, Dɔkala Yusufu|Kɔnɛ, A. O. 1
806 Konta, Mahamadu|Sidibe, M.|Ture, Basiriki 1
807 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, M.|Sidibe, Isaka 1
808 Konta, Mahamadu|Mayiga, Fatumata 1
809 Jalo, Sɛkumaru 1
810 Jara, Dɔkala Yusufu|Uludu, Abdulu W.|Dikɔ, Ibarahimu 1
811 Konta, Mahamadu|Mayiga, Kaden 1
812 Jabate, Fuseni|Jara, Dɔkala Yusufu 1
813 Jara, Adama|Konta, Mahamadu|Saya, Mulayi 1
814 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Modibo|Kulubali, Daramani 1
815 Tarawele, Simiyɔn Zankolon 1
816 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbele, Musa 1
817 Jabi, Laji M.|Konta, Mahamadu 1
818 Jara, Dɔkala Yusufu|Cero, B 1
819 Konta, Mahamadu|Bagayoko, Dirisa 1
820 Jara, Dɔkala Yusufu|Sidibe, M. 1
821 Cero, B|Konta, Mahamadu|Kulubali, Dɛnba|Tunkara, Solomani Bobo 1
822 Jara, Dɔkala Yusufu|Eriyamani, Selimu 1
823 Konatɛ, Alu 1
824 Jara, Dɔkala Yusufu|Tulema, Hamidu 1
825 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, K. 1
826 Jara, Dɔkala Yusufu|Jabate, Fuseni 1
827 Konta, Mahamadu|Tunkara, Solomani Bobo|Cero, B|Kamisoko, S. S. 1
828 Jara, Dɔkala Yusufu|Danbɛlɛ, Musa 1
829 Jara, Fakɔ 1
830 Jara, Dɔkala Yusufu|Lekuturu, Dɛlifini 1
831 Jara, Dɔkala Yusufu|Kulubali, Daramani 1
832 Konta, Mahamadu|Jabi, Laji M.|Cero, B 1
833 Jara, Dɔkala Yusufu|Hugon, Filipu 1
834 Jara, Dɔkala Yusufu|Sise, M. 1
835 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu|Mayiga, Fatumata 1
836 Jara, Dɔkala Yusufu|Ture, Berema 1
837 Jara, Dɔkala Yusufu|Konta, Mahamadu|Nafo, F 1
838 Bari, Aba 1
839 Jara, Dɔkala Yusufu|Dolo, Amagire Ogobara 1
840 Jara, Dɔkala Yusufu|Gindo, Umaru 1
841 Konta, Mahamadu|Alimudu, L 1
842 Jara, Dɔkala Yusufu|Jalo, Sɛki Umaru|Bacili, Sɛkina 1
843 Konta, Mahamadu|Keyita, Madiba|Tangara, Seyidu 1
844 Konta, Mahamadu|Jabi, Laji M.|Kamisoko, S. S. 1
845 Jara, Dɔkala Yusufu|Jakite, Kali 1
846 Konta, Mahamadu|Mayiga, Sɛki A. 1
847 Konta, Mahamadu|Jara, Adama 1
848 Konta, Mahamadu|Jalo, Sɛki Umaru 1
849 Konta, Mahamadu|Ture, Berema 1
850 Cero, B|Jabi, Laji M.|Tunkara, Solomani Bobo 1
851 Dolo, Amagire O|Konta, Mahamadu 1
852 Jara, Dɔkala Yusufu| 1
853 Kɔnɛ, Alu|Konta, Mahamadu 1
854 Keyita, Burema|Konta, Mahamadu 1
855 Jalo, Isa|Konta, Mahamadu 1
856 Jara, Dɔkala Yusufu|Bacili, Sɛkina 1
857 Konta, Mahamadu|Kamisɔkɔ, Musa 1
858 Jara, Adama|Jara, Dɔkala Yusufu 1
859 Tunkara, Solomani B. 1
860 Tunkara, Solomani B.; Kɔnta, Mahamadu 1
861 S.D. 1
862 Bulayi, Maritini 1
863 Bulayi, Maritini; Jara, Dɔkala Yusufu 1
864 Jara, Lasina; Kɔnta, Mahamadu 1
865 Abɛri, Alan 1
866 Abɛri, Alan; Kɔnta, Mahamadu 1
867 Jara, Ana 1
868 Tangara, Bukari 1
869 Kamara, Lamini 1
870 Kulubali, Sori Ibarahimu 1
871 Ture, Abudurahamani 1
872 Ture, Abudurahamani; Kulubali, Sori Ibarahimu 1
873 Jara, Ana 1
874 Sisoko, Binta Nene 1
875 Sisoko, Binta Nene; Jara, Ana 1
876 Dunbiya, Yusufu; Jara, Dɔkala Yusufu 1
877 Ba, Isa 1
878 Lamu, Alayi 1
879 Keyita, Madiba; Lamu, Alayi; Kɔnta, Mahamadu 1
880 Dunbiya, Berema 1
881 Dunbiya, Berema; Jara, Dɔkala Yusufu 1
882 Kuubali, Moriba 1
883 Kuubali, Moriba; Jara, Dɔkala Yusufu 1
884 Jara, Yusufu 1
885 Dunbuya, Berema 1
886 Dunbuya, Berema; Kɔnta, Mahamadu 1
887 Nfɔrigangi, Sarili 1
888 Nfɔrigangi, Sarili; Jara, Dɔkala Yusufu 1
889 Sanogo, Burama 1
890 Ɛrɛnɛri, Mangali 1
891 Ɛrɛnɛri, Mangali; Kɔnta, Mahamadu 1
892 Dunbiya, Yusufu; Jara, Dɔkala yusufu 1
893 Jalo, Amadu Omaru 1
894 Jalo, Amadu Omaru; Kɔnta, Mahamadu 1
895 Jaabi, Laji M. 1
896 Jaabi, Laji M.; Kɔnta, Mahamadu 1
897 Danbɛlɛ, M. 1
898 Danbɛlɛ, M.; Jara, Dɔkala Yusufu 1
899 Sa, Soniya 1
900 Sa, Soniya; Kɔnta, Mahamadu 1
901 Ja Sɛki A. 1
902 Ja Sɛki A.; Kɔnta, Mahamadu 1
903 Jara, Balaba Arafayɛli 1
904 Konatɛ, Sibiri 1
905 Konatɛ, Sibiri; Jara, Dɔkala Yusufu 1
906 Jabate, Juma 1
907 Jabate, Juma; Kɔnta, Mahamadu 1
908 Jalo, Sɛki Omaru 1
909 Jalo, Sɛki Omaru; Jara, Dɔkala Yusufu 1
910 Jara, Dɔkala, Yusufu 1
911 Kulubali, Moriba; Jara, Dɔkala, Yusufu 1
912 Kulibali, Moriba 1
913 Kulibali, Moriba; Kɔnta, Mahamadu 1
914 Ɲare, Meydi 1
915 Jara, Dɔkala Yusufu|Diko, Gamɛri A. 1
916 Jara, Dɔkala Yusufu|Dunbiya, Burama 1
917 Jara, Dɔkala Yusufu|Jara, Sumayila T. 1
918 Jara, Dɔkala Yusufu|Kante, Umaru 1
919 Darabo, Gawusu|Konta, Mahamadu 1
920 Nforigangi, Sarili| 1
921 Jara, Dɔkala Yusufu|Togola, Salimu 1
922 Jara, Dɔkala Yusufu|Ja, Sɛku Amasu 1
923 Ɲare, Meydi| 1
924 Jara, Dɔkala Yusufu|Tarawele, Nuhun 1
925 Kulubali, Bayi|Ɲare, Meydi 1
926 Konta, Mahamadu|Dunbiya, Berema 1
927 Barete, Berema 1
928 Kulubali, Bayi| 1
929 Warisi, Ditiyaba sanpɛri 1
930 Warisi, Ditiyaba sanpɛri; Kɔnta, Mahamadu 1
931 Jara, Sumayila T. 1
932 Jara, Sumayila T.; Jara, Dɔkala Yusufu 1
933 Kamara, Alifa 1
934 Kamara, Alifa; Jara, Dɔkala Yusufu 1
935 Dɔkala Yusufu 1
936 Jara, Dɔkala Yusufu|Nforigangi, Sarili 1
937 Konta, Mahamadu|Dunbuya, Burama 1
938 Konta, Mahamadu|Keyita, Madiba 1
939 Konta, Mahamadu|Dunbiya, Solomani 1
940 Tunkara, Solomani Bobo|Jakite, Jibirilu Kaba|Konta, Mahamadu 1
941 Jara, Dɔkala Yusufu|Linanii, Andere 1
942 Ture, Bari Juma 1
943 Jara, Dɔkala Yusufu|Dagere, Ani 1
944 Jara, Dɔkala Yusufu|Sari, Jegani 1
945 Konta, Mahamadu|Nforigangi, Sarili 1
946 Konta, Mahamadu|Bɛnisuwiya, Azedini 1
947 Kamara, Nuhun 1
948 Kulubali, Koninba Jɛman 1
949 Sise, Adu Alijan 1
950 Samakɛ, Dominiki 1
951 Bugudɔgɔ, Abudulayi 1
952 Mamuni 1
953 Mamuni; Jara, Dɔkala Yusufu 1
954 Lam, A. 1
955 Lam, A.; Kɔnta, Mahamadu 1
956 Wiibo, Wereniki 1
957 Wiibo, Wereniki; Kɔnta, Mahamadu 1
958 Dolo, Amagira Ogobara 1
959 Dolo, Amagira Ogobara; Kɔnta, Mahamadu 1
960 Tarawele, Burama 1
961 Arisimɛdi, Sami 1
962 Arisimɛdi, Sami; Jara, Dɔkala Yusufu 1
963 Jara, Dɔkala 1
964 Bajago, Salimu 1
965 Bajago, Salimu; Jara, Dɔkala 1
966 Nuwiligibɛto, Fɛrinan; Kɔnta, Mahamadu 1
967 Watara, Suleyimani; Kɔnta, Mahamadu 1
968 Linari, Andere 1
969 Linari, Andere; Kɔnta, Mahamadu 1
970 Wujera, Makisimu 1
971 Nuwiligibɛto, Fɛrinan; Wujera, Makisimu; Kɔnta, Mahamadu 1
972 Kulubali, M. 1
973 Kulubali, M.; Kɔnta, Mahamadu 1
974 Barahima, Abarahamu 1
975 Barahima, Abarahamu; Kɔnta, Mahamadu 1
976 Sogo, Seyidu 1
977 Kulubali, Nuhun Legaran 1
978 Bari, Usumani 1
979 Dunbiya, S. 1
980 Dunbiya, S.; Jara, Dɔkala Yusufu 1
981 Dunbiya, Solomani; Jara, Dɔkala yusufu 1
982 Ture, Berehima; Jara, Dɔkala yusufu 1
983 Sangare, Yakuba 1
984 Sangare, Yakuba; Jara, Dɔkala yusufu 1
985 Jalo, Abudulayi Jari 1
986 Jalo, Abudulayi Jari; Jara, Dɔkala Jusufu 1
987 Lamu, Alaye 1
988 Lamu, Alaye; Jara, Dɔkala Jusufu 1
989 Kuyatɛ, Mansa Makan 1
990 Jalo, Madi Kaman 1
991 Gasama, Musa; Jara, Dɔkala Yusuf 1
992 Eya, Farasuwa Zawuye 1
993 Eya, Farasuwa Zawuye; Jara, Dɔkala Yusuf 1
994 Lesari, Luwi 1
995 Lesari, Luwi; Jara, Dɔkala Yusuf 1
996 Adomu, Leyanduru 1
997 Adomu, Leyanduru; Jara, Dɔkala Yusufu 1
998 Sɛki, Majɛngi 1
999 Tarawele, Berehima 1
1000 Tarawele, Berehima; Sila, Bubakari; Sɛki, Majɛngi; Jara, Dɔkala Yusufu 1
صفحة