Состав корпуса

Подкорпус Н’КО

Книги и брошюры

 • 17000 mots. Fichier : kante_ibrahima-rappor_pour_CSG-FNDD
 • Kántɛ, Búrama Àasɔɛ (Mɔ̀ɔyá` lásàbatí` kàfanɛ́n` mɛ́n` tɔ́ɔ kó:) [Livre de renforcement de l’humanité: Super!] Bamako, Mamadou Fofana alias Bakoroba, 2006. 23 p.
 • ߓߡߊ߲߬ߞߐ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ ߞߝߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߊ߰ߛߐߍ ߓߎߙߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
 • Fichier :kante-mooya_lasabati
 • Tolno, Faya Ismaël Ála tɔ́ɔ kálanke 99. [Les 99 noms les plus exaltés d’Allah.] Kɔ́nakiri, 2015. 110 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߱ ߞߟߊߒߞߋ߫ ߉߉ ߝߊ߯ߦߊ߬ ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߐߟߑߣߏ߫
 • Fichier :tolno-ala_too_kalanke_99
 • Jálo, Músa Bálanduu Ála tɔ́ɔ 99 sùkú. [Les 99 noms d’Allah en poésie N’ko.] Kɔ́nakiri, Sylla, Ansoumane, 2012. 12 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊߟߊ߫ ߕߐ߯ ߉߉ ߘߎ߬ߞߎ ߡߎߘߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫
 • Fichier :jalo-ala_too_99_suku.nko
 • Álifa Kɔ́ndɛ mɔ̀lɔ́n. Jìnɛ́ ɲìnyá kɔ̀lɔlɔbá` kántii. [La valeur d’Alpha Condé, le leader de l’Arc-en-Ciel de la Guinée.] (2011). 28 p.
 • ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߢߌ߲߬ߦߊ߫ ߞߟߐ߬ߟߐ߬ߓߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ 6552 mots. Fichier :alifa_konde_molon
 • Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Àngile kán` mɛ́n jóna`. [Nko-English book.] Kɔ́nakiri, 2013. 133 p.
 • ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ ߞߊ߲ ߡߍ߲߫ ߖߏߣߊ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߛߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ Fichier :maara-angile_kan_men, maara-angile_kan_men_nyesebe
 • Ân yé bánda` látànká. [Protection de l’environnement.] 15 p.
 • ߊ߲ ߧߋ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߫ 2522 mots. Fichier :an_ye_banda
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Báfilabɛn mànsalá`. [Le royaume de Bafilaben.] 346 p.
 • ߓߊߝߌߟߊߓߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߲ߟߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ Fichier :kulibali-bafilaben_mansala
 • Kúyatɛ, Mámadi Básikafa [Livre des remèdes.] Kɔ́nakiri, 40 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ ߓߊߛߌߞߝߊ ߡߊߡߊߘߌ߫ ߞߎߦߊߕߍ߫ 7493 mots. Fichier :kuyate-basikafa
 • Kɔ́ndɛ, Sáadiku Básiya kafa. [Livre de médicine.]
 • ߓߊߛߌߦߊ ߞߊߝߊ ߛߊ߱ߘߌߞߎ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ Fichier :konde-basiya_kafa
 • Bátɛ Nàfají lá wúruki` ɲɛ́wala`. ke. [Programme de Développement local de la CRD de Bate Nafadji, élaboré par le conseil communautaire, Partie 2.] 2012.
 • ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ 2300 + 800 mots. Fichier :dunbuya-bate_nafaji_la_wuruki1, dunbuya-bate_nafaji_la_wuruki_ke
 • Bɛ̀dɛbɛdɛli kúruka` mɛ̂n nú yé sàriyasún` ní kàlanɔyabáa` dí… [Les partis politiques signataires de cette charte.]
 • ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ߛߎ߲ ߣߌ߲߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߘߌ߫ 200 mots. Fichier :bedebedeli_kuruka
 • Búdunsa. [Eclipse de lune.]
 • ߓߘߎ߲ߛߊ 1000 mots. Fichier :budunsa
 • Kántɛ, Búrama Cɛ̀nɛn gbànannɛ́n wála kábako dén` fàsá`. [L’histoire d’un garçon rusé, ou un enfant miraculeux.] Kɔ́nakri, 2012. 49 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ ߗߍ߬ߣߍ߲߬ ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߛߊ 18000 mots. Fichier :kante-cenen_gbanannen
 • Kɔ́ndɛ, Nàfají Sòri Dɛ̀lɔndɔyá. Fòdoba dɛ̀lɔndɔyá` kàfa fɔ́lɔ`. [Sociologie. Le premier livre de la sociologie générale.] 106 p.
 • ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ. ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߘߍ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ ߞߐ߲ߘߍ߫ 22000 mots. Fichier :konde-delondoya
 • Senghor, Leopold Sedar & Abdoulaye Sadji Dɔ́ɔsàn cɛ̀nɛngbananɛ́n. [La belle histoire de Leuk le Lievre.]
 • ߘߐ߱ߛߊ߲߬ ߗߍ߬ߣߍ߲߬ߜߊ߬ߣߊ߲߬ߣߍ߲ ߟߋߏߔߏߟ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߓߙ، ߊߓߘߎߟߊߦ ߛߊ߬ߖߌ߫ Fichier :kulibali-doosan_cenengbananen
 • Kántɛ, Sòlomáana Dúɲa dɔ́tɛɛ` ɲá ɲíma` ní kɔ́rɛ` lá kɛ́ndɛya` sábabu` lù. [Les fondements de la bonne vie et de la santé de la famille.] Conakry, 1994. 23 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐߕߍ߮ ߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߣߌ߫ ߞߐߙߍ ߟߊ߫ ߞߍ߲ߘߍߦߊ ߛߓߊߓߎ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ 4225 mots. Fichier :kante-dunya_dotee
 • Fàdafinná làdonkoyalí` gbèrematɛɛlí Kázabulanka` bɛ̀nmakán nù [Convention de localisation africaine de casablanca.]
 • ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߞߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߜߙߋ߬ߡߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߖ߭ߊߓߎߟߊ߲ߞߊ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ 320 mots. Fichier :fadafinna_ladonkoyali
 • Fòdoba kàlatíi` lá bélenna`. [Le discours du président.]
 • ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ 600 mots. Fichier :fodoba_kalatii_la_belenna
 • Kàba, Làaji Shɛ́k Úmar Hákiliya` jɛ̀dɛkolo námun` kàn. [Théorie sur la tradition islamique.] Conakry, 2011. 55 p.
 • ߤߊߞߟߌߦߊ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ ߣߊߡߎ߲ ߞߊ߲߬ ߟߊ߯ߖߌ߬ ߛ߭ߍߞ ߞߓߊ߬ 8926 mots. Fichier :kaba-hakiliya_jedekolo
 • Tolno, Faya Ismaël Híji` ɲálɔn jóna` kàfá`. [Guide du pélérin.] Conakry, 2013.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ ߤߖߌ ߢߊߟߐ߲߫ ߖߏߣߊ ߞߊ߬ߝߊ ߝߊ߯ߦߊ߬ ߌߛߑߡߊߍߟ ߕߐߟߑߣߏ߫ 4900 mots. Fichier :tolno-hiji_nyalon
 • Kántɛ, Búrama Íran ní Fàdafinná` sómɔɔya` ní lɔ́nniya` lù bìlaɲɔɔnmá` làkarandá` fɔ́lɔma. [Premier séminaire sur les relations cultures et civilisations entre l’Iran et l’Afrique.] 2001. 14 p.
 • ߌߙߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߝߟߐߡߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߊ ߝߟߐߡߊ ߓߎߙߊߡߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ 2550 mots. Fichier :kante-iran_ni_fadafinna
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálidù Jɛ̀dɛ. [Soi-même.] (167) p.
 • ߖߘߍ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ 46200 mots. Fichier :kulibali-jede
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Jɛ́ɛkafa. [Pisciculture.]
 • ߖߍ߱ߞߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ 6489 mots. Fichier :kulibali-jeekafa
 • Kántɛ, Búrama Kántɛ Sòlomáana lá dɔ̀fɔlaká`. [Biographie de Solomana Kantè.] 11 p.
 • ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߝߐ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߊ߲ߕߍ ߓߎߙߊߡߊ߫ 1250 mots. Fichier :kante-kante_solomaana
 • Kántii` lá sànkúda` bélenna` kátɛ̀dɛ Jìnɛ mìrindi` mà. [Le discours du Président du Nouvel An à la population de la Guinée.] 2010.
 • ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߞߎߘߊ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊߕߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊ߬ 580 mots. Fichier :kantii_la_sankuda
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Kàrangbɛ́` ní mélekuya` kànfɔ́` mɛ̂n tɔ́ɔ kó pédeku` Mànden lɔ́nninya` dɔ́. [Roman dont le titre est «Un circle» dans le savoir Manding.]
 • ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߍ ߣߌ߫ ߡߟߋߞߎߦߊ ߞߊ߲߬ߝߐ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߔߘߋߞߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߟߐߣߌ߲ߦߊ ߘߐ߫ 890 mots. Fichier :kulibali-melekouya_kanfo
 • Bùnu Tùfáyilì Kèlennabíla kùndɔgbɛ́lɛn` mɛ́n kúmaya` dònnɛ́n tàasi nì kɔ̀rɔsi ní fáranfaasi dá. Wèdewedeyá kànfɔ́. [Roman philosophique: Solitaire persistant dont la parole porte sur la pensée, l’observation et le détail.] Caire, Jàanɛ́, Màmadí Bàbá, 1988. 49 p.
 • ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߫ ߞߊ߲߬ߝߐ : ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߓߌߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߞߎߡߊߦߊ ߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߊ߰ߛߌ߬ ߣߌ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌ߫ ߘߊ߫ ߓߣߎ߬ ߕߎ߬ߝߊߦߌߟߌ߬ 22736 mots. Fichier :kante-kelennabila_kundogbelen
 • Mara, Kanfadima Burama Kíti dɔ́ kó lù ní míri dɔ́ kɔ́ lù háya. Conakry, 2012.
 • ߞߕߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߌ߫ ߘߐ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߤߦߊ 2500 mots. Fichier :mara-kidi_do_ku_lu
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Kólofenya dɔ̀fɔ́` n’à ɲákudayanɛn` kàfá. [Histoire de l’elevage et de sa modernisation.] 251 p.
 • ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߊ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ 91000 mots. Fichier :kulibali-kolofenya_dofo
 • Kùrana kálanke` kɔ́dɔyida lánɔ̀ɔyanɛ́n` dálamìdanɛ́n` Màndén fòdoba kán` dɔ́. [L’explication simplifié du Saint Coran, traduit dans la langue commune du Manding.] Kánkan, Centre islamique pour l’éducation et la formation (CIEF), 2002. 1. 605 p.
 • ߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߞߘߐߦߌߘߊ߫ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ١
 • Fichier :kurana*، tafsir*, jaane-kurana_kalanke.pdf
 • Kántɛ, Sòlomáana Kùrukanfúwa` gbàra kùrundú lù. [La charte de Kouroukanfouga.] 144 p.
 • ߞߙߎ߬ߞ߲߬ߝߎߞߊ ߞߊ߬ߝߊ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ ߜߊ߬ߙߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ 27264 mots. Fichier :kante-kurukanfuwa_gbara
 • Dunbuya, Mansa Làjínɛ láwuruki` ɲɛ́wala`. [Programme du développement local de la Guinée.]
 • ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ 422 mots. Fichier :dunbuya-lajine_lawuruki
 • Dunbuya, Mansa Làjínɛ láwuruki` ɲɛ́wala`. [Programme du développement local de la Guinée.]
 • ߟߊ߬ߖߌߣߍ߫ ߟߊߥߙߎߞߌ ߢߍߥߟߊ 390 mots. Fichier :lajine_lawuruki
 • Làjínɛ sìikán`. [Constitution de la Guinée.] 2010.
 • ߟߊ߬ߖߌߣߍ ߛߌ߰ߞߊ߲ Fichier :constitution_guinee2010
 • Jàanɛ, Lansinɛ Lálɔnninyali séńkoladɔya`. [Guide d’informatique] 12 p.
 • ߟߊߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊߟߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߖߊ߰ߣߍ ߟߊ߲ߛߌߣߍ Fichier :jaane-lalonniyali_senkoladoya
 • Màará, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Lɔ́nkotii` gbɛ́dɔta Dírisà Kàbá`. [Le savant avéré Dirissa Kaba.] Kɔ́nakiri, 2012. 87 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߜߍߘߐߕߊ ߘߦߌߘߊ ߞߊ߬ߓߊ ߖߟߊߡߊ߲߫ ߘߍ߬ߓߍ߫ ߡߊ߰ߙߊ 23900 mots. Fichier :maara-lonkotii_gbedota
 • Sùware, Làájì Màmadí Màlo sɛ́nɛ` ɲá bɛ́dɛ`. [La bonne façon de cultiver le riz.] Conakry, 2013. 50 p.
 • ߞߐߣߊ߯ߞߙߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ߬ ߛߣߍ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ 9400 mots. Fichier :suware-malo_sene
 • Màló` sɛ́nɛ. [La culture du riz.] Faranah, Màmadi Dábo, 2003. 44 p.
 • ߝߙߊߣߊ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߛߣߍ ߡߤߊ߬ߡߎ߯ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫
 • Fichier :suware-malo_sene
 • Kántɛ Sùlemáana Màndén sàndá` lù. [Proverbes mandingues.] Egypte, 2004. 64 p.
 • ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ 15600 mots. Fichier :kante-mande_sanda_lu
 • Bérete, Jùba Sila Madi Mohamed Lamin Sherif Hayidara [Mohamed Lamin Sherif Hayidara]
 • ߡߏߤߊߡߋߘ ߟߊߡߌߣ ߛ߭ߋߙߌߝ ߤߊߌߘߊߙߊ ߖߎ߬ߓߊ߬ ߛߌߟߊ ߡߊߘߌ ߓߙߋߕߋ Fichier :berete-mohamed_lamin_hayidara
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálidù Mɔ́nnin. [La pêche.] 94 p.
 • ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߘߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ ߡߐ߲ߠߌ߲ 22700 mots. Fichier :kulibali-monnin
 • Jàabí, Nànfó Ísùmaíila Mɔ̌ɔ lù kíli ńkó` kàrán` mà… s’àlu dí kɛ́ dùɲá` kàlámà. [Appelle les gens à apprendre le N’ko… pour qu’ils soient au courant de affaires du monde.] 2 p.
 • ߡߐ߯ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߡߊ߬ … ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߘߎ߬ߢߊ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߏ߯ ߌߛߎ߬ߡߊ߬ߌ߯ߟߊ߫ ߖߊ߰ߓߌ 980 mots. Fichier :jaabi-moo_lu_kili
 • Kántɛ́, Sòlòmànà Ńkó` dálu kɛ́ndɛ. [La preuve concrète du N’ko.] Egypte, 1988. 24 p.
 • ߞߍ߯ߙ ߒߞߏ ߘߊߟߎ ߞߍ߲ߘߍ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫ 11100 mots. Fichier :kante-nko_dalu_kende
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Ńkó dàntɛɛlí. [Le N’ko et science.]
 • ߒߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߯ߘߎ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ 7056 mots. Fichier :kamara-nko_danteeli
 • Ńkó dìnkó` lù lá bélenna` k’à bɛ̀n túlafin` 28 ɲàaɲáa` mà. [Le discours du ?? du N’ko au sujet de la célébration du 28 septembre.] 2011.
 • ߒߞߏ ߘߌ߲߬ߞߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ 82 ߢߊ߰ߢߊ߮ ߡߊ߬ 1000 mots. Fichier :nko_dinko_lu
 • Ńkó Dúnbu` fòdoba kàlatíi` lá làsɛnɛli bélenna` kàranmɔɔ Sùlemáana lá sómayɛlɛman` sànkunbɛ́ 42nan jànjon lón` kólinkòlín` 25, 2011. [Le discours du Sécrétaire de l’Académie N’ko à la célébration du 42e anniversaire du décès du Maître Soulemana, le 25 décembre 2011.] 2011.
 • ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ߬ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߯ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߛߊ߲߬ߞߎ߲߬ߓߍ ߄߂߲ ߖߊ߲߬ߖߏ߲߬ ߟߏ߲ ߞߏߟߌ߲ߞߏ߬ߟߌ߲ ߂߅ ߂߀߁߁ .‏ 1433 mots. Fichier :belenna_sinbonsi2011
 • Ńkó Dúnbu sìikan ní kùrundú dònjulumá. [N’ko Doumbou statut et reglement intérieur.] 26 p.
 • ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ 3800 mots. Fichier :nko_dunbu_siikan
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó gbùndu. [Secret du Nko.]
 • ߒߞߏ ߜߎ߲߬ߘߎ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ Fichier :kante-nko_gbundu
 • Kántɛ, Sòlomána Ńkó` kàfa fílanan`. [Deuxieme livre du Nko.] Kɔ́nakiri, 1970.
 • ߒߞߏ ߞߝߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ 12800 mots. Fichier :kante-nko_kafa_filanan
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó` kàfa sábanan`. [Troisième livre du N’ko.] Caire, 1993. 52 p.
 • ߞߍ߯ߙ ߒߞߏ ߞߝߊ߯ ߛߓߊߣߊ߲ ߛߟߏ߬ߡߊ߱ߣߊ ߞߊ߲ߕߍ
 • Fichier :kante-nko_kafa_sabanan
 • Kántɛ, Sùlemáana Ńkó` kángbɛ` kùnbabá. [Grammaire avancée du N’ko.] Conakry, Íbùrahíima Dúnbuya, 1998. 52 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߬ ߞߊ߲ߕߍ߫
 • Fichier :kante-nko_kangbe_kunbaba-ibrahima
 • Kántɛ, Sùlemáana Ńkó` kángbɛ` kùnfɔ́lɔ. [Grammaire du N’ko] Kàrífɔ̌ (?), Làájìi Béntu Búrama Kàba, 1996. 1. 37 p.
 • ߞߊ߬ߙߌߝߐ߭ ߒߞߏ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ 10777 mots. Fichier :kante-nko_kangbe1_2009burama_kante
 • Kántɛ, Sòlomáana Ńkó kɔ́dɔfɔlan Kànjamáadi Màndén fòdoba kán ní kèlennatɔ́ɔ kàn. [Dictionnaire «N’ko» Kanjamaadi linguistique et de noms propres.] Caire, Jàanɛ, Bàbá Màmádi, 2003. 502 + 48 p.
 • ߞߊ߯ߤߌ߬ߙߊ߬ ,ߒߞߏ, ߞߘߐߝߐߟߊ߲߫ ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊ߯ߛߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߞߊ߲߬ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫
 • Fichier :kante-nko_kodofolan2003, kante-nko_kodofolan2003intro
 • Ńkó sɛ́bɛsun kánmaserema` síndibaa` Kánfɛ Sòlomána lá dɔ́fɔ`. [Biographie de Solomana Kantè, l’inventeur de l’alphabet tonal N’ko.]
 • ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ 2931 mots. Fichier :nko_sebesun_kanmaserema
 • Ńkó` wúrukili` sìnfonɲalí` jáabama` (N.W.S.J.). [Association générale du développement du N’ko.]
 • ߒߞߏ ߥߙߎߞߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߖߊ߯ߓߡߊ (‏ ߒ.‏ߥ.‏ߛ.‏ߖ.‏)‏ 6267 mots. Fichier :nko_wurukili_sinfonnyali
 • Kòroma, Sáramadiya Màmadí Nóorasoba dɔ̀fɔ́. [L’histoire de Noorasoba.] 5 p.
 • ߣߏ߯ߙߊߛߏߓߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߙߊߡߊߘߌߦߊ߫ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߞߙߏ߬ߡߊ߬ 2000 mots. Fichier :koroma-noorasoba_dofo
 • N.W.S.J. sìikán` ɲɛ́sɛbɛ. [Le préambule des statuts de l’organisation mondiale pour le développement de l’alphabet n’ko.]
 • ߒ.‏ߥ.‏ߛ.‏ߖ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߢߍߛߓߍ 2680 mots. Fichier :nwsj_siikan_nyesebe
 • Sìdibé, Ɲàalen Búrama Ɲàalen Búrama lá kàfá`. [Livre de Nyaalen Bourama.] 32 p.
 • ߢߊ߰ߟߋ߲߬ ߓߎߙߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߢߊ߰ߟߋ߲߬ ߓߎߙߡߊ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ 5700 mots. Fichier :sidibe-nyaalen_burama
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Ɲɛ́sɛbɛ. Sɛ́bɛli. [Introduction. Écriture.]
 • ߒߞߏ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߢߍߛߓߍ ߛߓߍߟߌ 953 mots. Fichier :kamara-nyesebe_sebeli
 • Kántɛ, Sùlemáana Ɲìninkaliba 5 n’à jèbí`. [Cinq grands questions et leur réponses.] Caire, 2003. 31 p.
 • ߞߊ߯ߤߌߙߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ ߅ ߣߴߊ߬ ߖߋ߬ߓߌ ߞߊ߲ߕߍ߫߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߯ߣߊ߫
 • Fichier :kante-nyininkaliba4_na_jebi
 • Sánkare, Màhamúud Róbɛr Nɛ́sta Márle, jòsojasa fɔ́li` mànsá`. [Super star du reggae Bob Marley.] Bàmakɔ́, 2011. 43 p.
 • ߓߡߊ߬ߞߐ߱ ߙߏߓߍߙ ߣߍߛߑߕߊ߫ ߡߊߙߑߟߋ߫ ߖߛߏ߬ߖߛߊ߬ ߝߐߟߌ ߡߊ߲߬ߛߊ ߡߤߊ߬ߡߎ߱ߘ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ 8356 mots. Fichier :sankare-rober_nesta_marle
 • Sàranun lɛ́ra` mɛ̂n tɔ́ɔ kó: Sìlamá` sěn` bɛ̌n` - kélaba tòndá` mà, ò kàfá sàbá fɔ́lɔ. [Sunna (Les Musulmans sur la voie du Prophète), en trois livres.] Egypte, 1991. 1, 2. 800 p.
 • ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߛߌ߬ߟߊ߰ߡߊ ߛߋ߲߭ ߓߍ߲߭ ، ߞߋߟߓߊ ߕߏ߲߬ߘߊ ߡߊ߬ ، ߏ ߞߊ߬ߝߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߝߟߐ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߎ߬ߟߋ߬ߡߊ߱ߣߊ߫
 • Fichier :saranun0, saranun1, saranun2a, saranun2b, saranun3a, saranun3b, saranun4a, saranun4b, saranun5a, saranun5b
 • Sáyidangba yé mùn dí? [Qu’est-ce que c’est, l’Ébola?]
 • ߛߊߦߌߘߊ߲ߜߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫؟ 271 mots. Fichier :ebola
 • Sùware, Láajì Màmadí Sɛ̀nɛ́` kàkɔ́dɔ`. [Agriculture ordinaire.] Kɔ́nakiri, Jálaman Sɛ̀bɛ́ Màari, 2013. 51 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ ߟߊ߱ߖߌ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߙߋ߬ ߛߍ߬ߣߍ ߞߊ߬ߞߘߐ 9648 mots. Fichier :suware-sene_kakodo
 • Tárawele, Bàlá Sɛ̀nɛkɛla jíi. [L’espoir de l’agriculteur.] Fárana, Fárana Dúnbu Báyɛlɛmanni Tánban, 2013. 59 p.
 • ߝߙߊߣߊ߫ ߛߣߍ߬ߞߍߟߊ ߖߌ߱ ߓߊ߬ߟߊ ߕߙߊߥߟߋ߫ 21800 mots. Fichier :tarawele-senekela_jii
 • Jálo, Músa Bálanduu Sìifída` ní dàlu yída`. [Contexte et justification.] 2011.
 • ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߎ߬ ߦߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߱ ߖߊߟߏ 3800 mots. Fichier :jalo-siifida_ni_dalu
 • Kàmará, Ámadu Kàráadù Sòri ní Sáran` kàfa fɔ́lɔ. [Sory et Saran. Premier livre.] 50 p.
 • ߛߏ߬ߙߌ߬ ߣߌ߫ ߛߊߙߊ߲ ߞߝߊ߬ ߝߟߐ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߯ߘߎ߬ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ 7718 mots. Fichier :kamara-sori_ni_saran
 • Dùnbuya, Mànsa Amara Sɔ́kɛ̀, wála cɛ̀nimosoyá` kɛ́ɲa ɲíma. [Sokè ou comment faire l’amour.] Kɔ́nakiri, 2016. 30 p.
 • ߛߐߞߍ߬ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߣߌ߬ߡߛߏ߬ߦߊ ߞߍߢߊ߫ ߢߌߡߊ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊߡߙߊ ߘߎ߲߬ߓߎ߬ߦߊ Fichier :dunbuya-soke_wala_cenimosoya
 • Súwandila` lásinnin. [Guide l’électeur CENI.] 13 p.
 • ߛߎߥߊ߲ߘߌߟߊ ߟߊߛߌ߲ߠߊ߲ 1000 mots. Fichier :guide_l_electeur
 • Tèlebaayali` wála séńkolakibaroya`. [L’informatique, ou la technique.] 24 p.
 • ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߞߌߓߊߙߏߦߊ 3400 mots. Fichier :telabaayali_wala_senkolakibaroya
 • Tèlebaayali` wála séńkolakibaroya`. [L’informatique, ou la technique.] 24 p.
 • ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߞߌߓߊߙߏߦߊ 3400 mots. Fichier :telabaayali_wala_senkolakibaroya
 • Thessaloniciens 1 [Thessaloniciens 1] 4800 mots. Fichier :bible-thessalonciens1
 • Wálifaya` tòngbó` dɔ̀ɔtɔyá` kɛ̀lɛ lá. [Esprit d’entreprise.] Kɔ́nakiri, 2013.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߘߐ߰ߕߐ߬ߦߊ ߞߟߍ߬ ߟߊ߱ 5600 mots. Fichier :walifaya_tongbo_dootoya
 • Wálifaya` tòngbó` kàranmɔɔ Kúru Lákɔnɛn fɔ́lɔ` lá bélenna` àlu lá sérebɛ látamin` lón` dàfatá` 16, 2013. [Discours du premier groupe de professeurs n’ko formés à l’atelier sur l’entreprenariat à l’occasion de la remise des attestations le 16 mai 2013.] 2013.
 • ߥߊߟߌߝߦߊ ߕߏ߲߬ߜߏ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߞߙߎ߫ ߟߊߞߐ߯ߣߍ߲߫ ߝߟߐ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߙߋߓߍ߫ ߟߕߊߡߌ߲ ߟߏ߲ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߆ ߺ ߂߀߁߃ .‏ 1457 mots. Fichier :walifaya_tongbo_karanmoo
 • Wànayá. [Leadership.] 2014.
 • ߥߣߊ߬ߦߊ Fichier :wanaya
 • Sìdibé, Làansinɛ́ Wásolon dɔ̀fɔ́ sàn 13 ɲíninnin` kɔ́. [Histoire de Wassolon: 13 ans de recherche.] 94 p.
 • ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫ ߟߊ߲߰ߛߌ߬ߣߍ߫ ߛߘߌ߬ߓߋ߫ 30900 mots. Fichier :sidibe-wasolon_dofo
 • Kɔ́ndɛ, Làaji Músa Yílibila` kàfá`. [Le livre de rappel.] Kɔ́nakiri, 2015. 31 p.
 • ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߦߟߌߓߌߟߊ ߞߊ߬ߝߊ ߟߊ߰ߖߌ߫ ߡߎߛߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ 8100 mots. Fichier :konde-yilibila_kafa
 • Kùlíbàli, Íburahima Kálilù Yíri lù. [Les arbres.]
 • ߦߙߌ ߟߎ߬ ߌߓߎߙߊߤߌߡߊ߫ ߞߊߟߌߟߎ߬ ߞߎ߬ߟߌߓߊ߬ߟߌ߬ 64992 mots. Fichier :kulibali-yirilu
 • Sise, Nfali (notes sur l’histoire) Sigiri,
 • ߒߝߊߟߌ ߛߌ߬ߛߍ߬ Fichier :sise-krogba_historisme

Периодика

Jansan

 • Jansan1–46

Mandenka

 • Mandenka 0
 • Mandenka 1

Sekutureya

 • Sekutureya1
 • Sekutureya2
 • Sekutureya3
 • Sekutureya4
 • Sekutureya5
 • Sekutureya6
 • Sekutureya7
 • Sekutureya8
 • Sekutureya9

Sinjiya

 • Sinjiya 053
 • Sinjiya 066
 • Sinjiya 071
 • Sinjiya 081
 • Sinjiya 113
 • Sinjiya 114
 • Sinjiya 115
 • Sinjiya 116
 • Sinjiya 117
 • Sinjiya 118
 • Sinjiya 119
 • Sinjiya 120
 • Sinjiya 121
 • Sinjiya 122
 • Sinjiya 123
 • Sinjiya 124
 • Sinjiya 125
 • Sinjiya 126
 • Sinjiya 127
 • Sinjiya 128
 • Sinjiya 129
 • Sinjiya 130
 • Sinjiya202

Wèntere

 • Wentere 1
 • Wentere 2
 • Wentere 4

Yeko kanfo

 • Yeko_kanfo12

Yelen

 • Yelen01
 • Yelen 02
 • Yelen 03
 • Yelen 04
 • Yelen 05
 • Yelen 06
 • Yelen 07
 • Yelen 08
 • Yelen 09
 • Yelen10
 • Yelen11
 • Yelen12
 • Yelen13
 • Yelen14
 • Yelen15

Yɛrɛya

 • Yɛrɛya01
 • Yɛrɛya02
 • Yɛrɛya03
 • Yɛrɛya04
 • Yɛrɛya05_06
 • Yɛrɛya07_08
 • Yɛrɛya09
 • Yɛrɛya10
 • Yɛrɛya11
 • Yɛrɛya12
 • Yɛrɛya13
 • Yɛrɛya14
 • Yɛrɛya15
 • Yɛrɛya16_17
 • Yɛrɛya18_19
 • Yɛrɛya20_21
 • Yɛrɛya22_23
 • Yɛrɛya24_25
 • Yɛrɛya26_27
 • Yɛrɛya28_29
 • Yɛrɛya30-31

Латинский подкорпус

 • An ɲɛ sii dinkira laminin nakanda. [Protégeons l’environnement des habitations] Conakry, 1992.
  667 слов. Файл: an_nye_sii
 • Bible (Actes, Deutéronome, Exode, Galates, Genèse, Épître de Jacques, Jean, Jean 1, Jonas, Josué, Juges, Luc, Matthieu, Philippiens, Ruth, Thessaloniciens 1, Thessaloniciens 2) [] , .
  309788 слов. Файл: bible-*
 • Biyan-bila. Biyan-balo ni a topotolu. [L’élevage. La nutrition du bétail et son entretien.] Conakry, 1973/1975.
  4873 слов. Файл: biyan_balo
 • Biyannu la dyankarolu [Maladies de bétail.] Conakry, .
  3903 слов. Файл: biyannu_la_dyankarolu
 • Bolote [Vaccination.] Conakry, .
  1347 слов. Файл: bolote
 • Dunuɲa bɛnmakan ka a bɛn Adamadenɲa Lasabati ni a la wuriki Sariyalu ma [] , .
  1509 слов. Файл: dununya_benmakan
 • Camara, Usamane (Joseph Hoover) Duu kɛmɛ [Cent terres.] Conakry, 2001.
  7034 слов. Файл: duu_keme
 • Ka alɔn walako ka alakanda. [Savoir pour sauver.] Conakry, 1995.
  11635 слов. Файл: ka_alon_walako
 • Kulibali, Porè Kolon Manden Bori Fasa, tome 1 [L’épopée de Manden Bori. Vol. 1] Conakry, 1994.
  4666 слов. Файл: kouyate_aebersold_keita-manden_bori1
 • Kulibali, Porè Kolon Manden Bori Fasa, tome 2 [L’épopée de Manden Bori. Vol. 2] Conakry, 1994.
  5803 слов. Файл: kouyate_aebersold_keita-manden_bori2
 • Maninka kan sariya [Grammaire maninka] Conakry, 1980.
  16296 слов. Файл: maninkakan_sariya
 • (manuel d’observation) [(manuel d’observation)] Siguiri, 1994.
  10585 слов. Файл: manuel_observation.doc
 • Oularé, Mamadi; Poyhomou, Cécé Bruno Nako fennu [Légumes.] Conakry, 2001.
  2728 слов. Файл: oulare_poyhomou_nako_fennu
 • Soli ni konkosida [La panthère et la tortue.] Conakry, 2004.
  1208 слов. Файл: soli_ni_konkosida
 • Sori ni Mariama [Sori et Mariama.] Conakry, .
  6716 слов. Файл: sori_ni_mariama
 • Tariku san 7nan [Histoire, 7e année.] Conakry, 1978.
  16730 слов. Файл: tariku_san7
 • Doumbouya, Djibril Telenbaya mansa [Le Roi juste.] Kankan, .
  3008 слов. Файл: Telenbaya_mansa
 • Périodiques [] , .
 • Dyamaa 9, août 1977, p. 3 [] , 1977.
  916 слов. Файл: dyamaa9-3
 • Horoya 8, 1978, p. 9-13 [] , 1978.
  1743 слов. Файл: horoya08